KONFERENCA THE POWER OF CHANGE & INNOVATION

Vljudno vabljeni na dvodnevno inovativno konferenco The Power of Change & Innovation, ki jo organizirata Inštitut za javno-zasebno partnerstvo in Business Intelligence Center. Konferenca bo potekala od 24. do 25. oktobra 2016 v Ljubljani. Pod vodstvom mednarodno priznanih strokovnjakov s področja organizacijskega razvoja boste imeli možnost preko predavanj, študij konkretnih primerov ter preko delavnic spoznati najboljše načine za uveljavljanje sprememb in spodbujanje inovativnosti v vaši organizaciji. Naloga vodstvenih delavcev je, da ustvarijo delovno okolje, ki spodbuja spremembe in inovativnost, saj v današnjem času zgolj odzivanje na spremembe ni dovolj za zagotovitev obsto ...

NA FORUM

SODIŠČE EU O VARŠČINI V REVIZIJSKIH POSTOPKIH

Dne 15. septembra 2016 je Sodišče EU odločilo v zadevi Star Storage, C-439/14 in C488/14, kjer je obravnavalo predhodno vprašanje, postavljeno s strani pritožbenega sodišča v Bukarešti, Romunija. Bistvo spora je bila določba v romunski zakonodaji, ki ureja obveznost predhodnega pologa »varščine za dobro ravnanje« (v nadaljevanju: varščina) za dopustnost pravnih sredstev zoper odločbo javnega naročnika. Sodišče EU je preverjalo, če je podana kršitev člena 1(3) Direktive 89/665 in člena 1(3) Direktive 92/13 v povezavi s 47. členom Listine EU, v katerih je določena obveznost držav članic, da zagotovijo dostop do revizijskih postopkov vsaj osebam, ki imajo ali so ime ...

NA FORUM

Za EFSI podvojena sredstva

Evropska unija načrtuje podvojitve tako trajanja kot obsega sredstev Evropskega sklada za strateške naložbe EFSI (€500bn investicij do2020, za kar se načtuje, da bo doseglo višek €630bn do 2022). EFSI je gonilna sila naložbenega načrta za Evropo, katerega namen so prizadevanja za mobilizacijo zasebnih naložbe in zapolnitev sedanje vrzeli v financiranju. ...

NA FORUM

Pravila javnega naročanja se ne uporabljajo za »...

V zadevi C-225/15, Politanò z dne 8. 9. 2016 je Sodišče EU potrdilo, da se pravila javnega naročanja iz leta 2004 ne uporabljajo v primerih javnih razpisov za podelitev koncesij (licenc ali pooblastil) za nudenje storitev iger na srečo splošni javnosti. ...

NA FORUM

DKOM: ODGOVORNOST ZA POPISE DEL NA NAROČNIKU

Državna revizijska komisija je v odločitvi št. 018-127/2016-8 presojala, ali je naročnik upravičeno izločil ponudnika, ki je v ponudbi storil računsko napako, pri čemer je bila računska napaka posledica napačnih prednastavljenih formul s strani naročnika. Državna revizijska komisija je navedla: "Državna revizijska komisija zato poudarja, da mora naročnik pri pregledu ponudb upoštevati 15. člen ZJNVETPS, hkrati pa mora upoštevati tudi izhodišče, da je on tisti subjekt, ki mora pripraviti razpisno dokumentacijo, zato zaradi napačno nastavljenih formul iz popisa del v formatu excel, na katerega so se gospodarski subjekti smeli zanesti, ni bil upravičen izločiti ponu ...

NA FORUM

JAVNA NAROČILA

PRAVNO SVETOVANJE

VODENJE PROJEKTOV

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN EKONOMSKE ANALIZE

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRASTRUKTURA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

INDIVIDUALNA IZOBRAŽEVANJA IN PRAKTIČNE DELAVNICE

IZOBRAŽEVALNI CENTER

Prednost dajemo individualnim izobraževanjem, ki so namenjena manjšim skupinam. Izkušnje iz tujine kažejo, da so individualna izobraževanja najhitreje rastoča oblika izobraževanj. Udeležencem omogočajo, da osredotočeno zapolnijo vrzeli v svojem znanju in najdejo odgovore na odprta vprašan...

PODPORA PONUDNIKOM V POSTOPKIH JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

V postopkih vzpostavitve javno-zasebnih partnerstev pogosto potrebujejo podporo ponudniki, ki imajo lahko dobro idejo, pa ne vedo, kako bi se lotili njene realizacije ali ki potrebujejo svetovanje v postopku javnega razpisa in podpisa ter izvajanja pogodbe....

Z NAROČNIKI S SKUPNIMI MOČMI DO VZPOSTAVITVE JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

Na nas se obračajo številni naročniki, ki vedno pogosteje razmišljajo o zagotavljaju javnih služb in vzpostavitvi javne infrastrukture s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. V postopkih javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev smo tako nudili oporo že v več kot 60 slovenskih občinah in...

TEST JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

Test javno-zasebnega partnerstva je namenjen odgovoru na vprašanje, ali je izvedba konkretnega projekta mogoča in smotrna. V primeru, če je ugotovljeno, da je izvedba konkretnega projekta javno-zasebnega partnerstva mogoča in smotrna, iščemo najprimernejšo obliko javno-zasebnega partnerstva z...

VLOGA PROMOTORJA

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

Priprava vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva predstavlja možnost aktivnega ravnanje zainteresiranih ponudnikov, ki želijo vzpodbuditi izvedbo določenega projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva....

MATRICA DELITVE POSLOVNIH TVEGANJ MED PARTNERJA

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

Eno najpomembnejših vprašanj pri oblikovanju koncesijskega razmerja oz. razmerja javno-zasebnega partnestva je razdelitev tveganj med partnerjema. Pri tem je treba izhajati iz vsebine konkretnega projekta, ciljev partnerjev, javnega interesa, in delitev tveganj oblikovati na način, da se omogoči...

IMATE VPRAŠANJE?

Z veseljem vam bomo odgovorili.EKIPA

doc. dr. Boštjan Ferk

USTANOVITELJ IN DIREKTOR

Branko Kašnik

USTANOVITELJ IN NAMESTNIK DIREKTORJA

doc. dr. Petra Ferk

USTANOVITELJICA IN RAZISKOVALKA

Nina Pekolj

USTANOVITELJICA IN RAZISKOVALKA

Neža Kašnik

RAZISKOVALKA

prof. dr. Marko Špiler

ZUNANJI SODELAVEC

Mila Sullivan, M.Sc., MBA

ZUNANJA SODELAVKA

Kevin Sullivan, M.Eng.Sc., MBA

ZUNANJI SODELAVEC

dr. M. Raman

ZUNANJI SODELAVEC

O INŠTITUTU

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je bil ustanovljen v letu 2008 z namenom, da vzpodbudi znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju pravne in ekonomske znanosti, s posebnim poudarkom na vprašanjih povezanih s pojmi javno-zasebnih partnerstev, javnih služb, javnih razpisov in javnega naročanja, državnih pomoči, projektnega vodenja, priprave ekonomskih in investicijskih študij, projektnega financiranja in drugih sorodnih tem.

Tako se je v okviru Inštituta združila skupina strokovnjakov iz različnih področij, predvsem prava, ekonomije, projektnega vodenja in komunikologije. Inštitut je oblikoval dinamično, strokovno in vedoželjno raziskovalno skupino. Ekipa, ki raste premišljeno in izbrano, je sestavljena iz zaposlenih na Inštitutu in zunanjih strokovnjakov, ki svoje akademsko in raziskovalno delo nadgrajuje z implementacijo projektov v praksi po načelu “znanost za potrebe gospodarstva”.

VEČ O INŠTITUTU

Na ta način je omogočena tesna povezava med znanstveno-raziskovalnim delom in svetovanjem na konkretnih projektih iz temeljnih področij delovanja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo:

 • Javna naročila
 • Koncesije in javno-zasebna partnerstva
 • Javne službe in javna infrastruktura
 • Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije
 • Investicijska dokumentacija in ekonomske analize
 • Vodenje projektov
 • Pravno svetovanje
 • Prenos znanja

Temeljni cilji Inštituta za javno-zasebno partnerstvo so:

 • omogočiti povezovanje strokovnjakov z različnih znanstvenih in strokovnih področij ter vzpodbujati razvoj in podporo znanstveno raziskovalnega dela na temeljnih področjih delovanja;
 • oblikovanje in izvajanje študijskih, izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih projektov na področjih pravne in ekonomske znanosti s posebnim poudarkom na vprašanjih povezanih s pojmi javno-zasebnih partnerstev, javnih razpisov in javnih naročil, javnih služb, državnih pomoči in projektnega vodenja ter projektnega financiranja;
 • razvoj aplikativne znanosti ter prenos znanja, izkušenj in tehnologij v prakso ter razvoj inovativnih ter kreativnih rešitev z namenom urejanja številnih težav, s katerimi se srečuje družba pri zagotavljanju javnih služb, javne infrastrukture in javnem naročanju storitev, blaga in gradenj;
 • prenosa znanja in znanstvene, raziskovalne ter založniške dejavnosti Inštituta.

Glavne prednosti Inštituta so:

 • strokovnost in zanesljivost;
 • fleksibilnost in kreativnost;
 • povezovanje teoretičnega znanja s problemi, ki se pojavljajo v praksi;
 • multidisciplinaren princip dela, ki omogoča, da se v projekt vključijo strokovnjaki iz različnih področij, ki skupaj oblikujejo rešitev konkretnega problema;
 • poznavanje domače in tuje teorije in prakse;
 • praktične izkušnje in reference z vodenjem kompleksnih projektov na področju javno-zasebnih partnerstev, javnih naročil, vodenjem javnih investicij, regulacijo javnih služb in koncesij, pripravo ekonomskih in investicijskih študij, pripravo javnih pogodb, koncesijskih in drugih splošnih aktov o javno-zasebnih partnerstvih, ipd.

Aktivnosti Inštituta za javno-zasebno partnerstvo so projektno in ciljno usmerjene.

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo jamči in zagotavlja, da bodo vse storitve opravljene s strani usposobljenih in izkušenih strokovnjakov iz zgoraj navedenih področij delovanja Inštituta, ki imajo praktične izkušnje s svetovanjem pri projektih tako na javni, kot zasebni strani, zato lahko zagotovijo celovito analizo posameznega projekta in tako prispevajo k njegovi uspešni realizaciji.

Veselimo se sodelovanja z vami!

KONTAKTI 

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih