Pametna javno-zasebna partnerstva, 16. marec 2017

Vabimo vas, da se nam pridružite na "Speed uPPP" delavnici o javno-zasebnih partnerstvih za lokalne skupnosti na temo "Pametna javno-zasebna partnerstva", ki jo organizirata Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo dne 16. marca 2017  v Hiši Evropske unije Slovenija, Dunajska 20, Ljubljana. Udeležba je brezplačna, je pa obvezna predhodna prijava. Število mest je omejeno. Prijavite se! Delavnici v Ljubljani bodo sledile še delavnice v Novem mestu, Piranu in na Ptuju. Napovedi prihodnjih delavnic in program so objavljene na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in spletni strani Inštituta za javno-z ...

NA FORUM

Izračun ocenjene vrednosti javnih naročil

V Direktivi 2014/24/EU je v petem členu med drugim določena metoda za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil v primeru, kadar ima javni naročil ločene organizacijske enote. Nejasna opredelitev pojma ločene organizacijske enote, lahko v praksi privede do številnih zapletov, zlasti pa lahko predstavlja temelj za nedopustno drobljenje javnih naročil. V izogib slednjim je bila v februarju 2017 s strani Dr. Kirsi-Marie Halonen (Konkurrensverket, Swedish Competition Authority) pripravljena študija, ki podaja izhodišča za razmejitev ločene organizacijske enote od naročnika kot njenega ustanovitelja. Študija je v celoti dosegljiva na: povezava, za opredelitev statusa ločene organi ...

NA FORUM

Komisija: poročilo o revizijskih postopkih

Evropska Komisija je 24. januarja 2017 po desetih letih ponovno pripravila Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o učinkovitosti Direktive 89/665/EGS in Direktive 92/13/EGS, kakor sta bili spremenjeni z Direktivo 2007/66/ES (v nadaljnjem besedilu: poročilo), glede revizijskih postopkov na področju javnih naročil. Iz poročila je razvidno, da so države člane direktive o pravnih sredstvih v postopkih javnega naročanja uspešno prenesle v nacionalne pravne rede. Upoštevajoč zahteve po zgolj minimalnih uskladitvah in različne pravne tradicije je bilo pri implementaciji direktiv v posameznih država članicah mogoče zaznati ustanovitev različnih revizijskih organov (bod ...

NA FORUM

18. konferenca »Dnevi javnih naročil«

Vabljeni na že tradicionalno, 18. konferenco »Dnevi javnih naročil«, tokrat z naslovom »Ali je ZJN-3 izpolnil naša pričakovanja?«, ki bo potekala 6. in 7. aprila 2017 v Hotelu Slovenija v Portorožu. Naše stranke imajo pri plačilu kortizacije 5 % popust, v kolikor dodajo na prijavnico navedbo »stranka IJZP«. Ostale informacije o dogodku so dostopne na tej povezavi. ...

NA FORUM

Udrihanje po JZP terja svoj davek

Po izjemnem zagonu javno-zasebnih partnerstev v Franciji pred dobrim desetletjem, so le-ti danes prisotni v pičlem številu. Vedno več akademikov in vidnih strokovnjakov s področja javno-zasebnih partnerstev poroča in dokazuje, da predstavljata poglavitni razlog za bistveno manjši obseg javnih investicij z zasebnimi sredstvi negativno poročanje o projektih javno-zasebnih partnerstev v medijih in zloraba teh projektov za namen političnega obračunavanja. Vir: The World Bank Infrastructure & PPP Blog ...

NA FORUM

Obvezna oddaja statističnih podatkov

28. februarja 2017 se izteče rok za oddajo statističnih podatkov o oddanih evidenčnih naročilih v letu 2016. K poročanju so zavezani vsi naročniki. Poročanje tokrat poteka dvojno: Z objavo na Portalu javnih naročil: Z objavo podatka o skupnem številu in vrednosti skupnega števila evidenčnih naročil na splošnem področju ločeno za blago, storitve in gradnje ter enako za infrastrukturno področje. Z objavo na svoji spletni strani: Z objavo evidenčnih naročil v vrednosti nad 10.000 EUR, pri čemer mora naročnik objaviti seznam, ki prikazuje predmet naročanja, vrsto predmeta (blago, storitve, gradnje), vrednost brez ddv in naziv izbranega subjekta. Podat ...

NA FORUM

JAVNA NAROČILA

Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med naročnikom in izbranim gospodarskim subjektom. P...

PRAVNO SVETOVANJE

Na nas se pogosto obračajo stranke s širšokim naborom pravnih zagat, s katerimi se srečujejo pri delu. Zla...

VODENJE PROJEKTOV

S pojmom projektno vodenje opredeljujemo skupek znanja in veščin, orodij in procesov vodenja, ki jih potrebu...

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO

Pojem "pogodbeno zagotavljanje prihranka energije" oz. "energetsko pogodbeništvo", kot pogosto pogovorno imen...

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN EKONOMSKE ANALIZE

Ekonomske in finančne analize pri realizaciji javnih projektov predstavljajo osnovo na podlagi katere se spre...

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

V literaturi pogosto zasledimo stališče, da je vključenost zasebnega sektorja v zagotavljanje javnih dobrin...

JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRASTRUKTURA

V Sloveniji je uveljavljena funkcionalna opredelitev pojma javne službe. Velja, da so javne službe tiste dej...

IZOBRAŽEVALNI CENTER

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je bil ustanovljen tudi v želji po prenosu znanja s področja javno-za...

NOVICE

IMATE VPRAŠANJE?

Z veseljem vam bomo odgovorili.

Imate konkreten projekt ali idejo za projekt, mogoče zanimivo vprašanje vezano na področje javno-zasebnih partnerstev? Bi morda samo radi preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje? Vprašajte nas in z veseljem vam bomo odgovorili.EKIPA

doc. dr. Boštjan Ferk

USTANOVITELJ IN DIREKTOR

Branko Kašnik

USTANOVITELJ IN NAMESTNIK DIREKTORJA

doc. dr. Petra Ferk

USTANOVITELJICA IN RAZISKOVALKA

Nina Pekolj

USTANOVITELJICA IN RAZISKOVALKA

Neža Kašnik

RAZISKOVALKA

prof. dr. Marko Špiler

ZUNANJI SODELAVEC

Mila Sullivan, M.Sc., MBA

ZUNANJA SODELAVKA

Kevin Sullivan, M.Eng.Sc., MBA

ZUNANJI SODELAVEC

dr. M. Raman

ZUNANJI SODELAVEC

O INŠTITUTU

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je bil ustanovljen v letu 2008 z namenom, da vzpodbudi znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju pravne in ekonomske znanosti, s posebnim poudarkom na vprašanjih povezanih s pojmi javno-zasebnih partnerstev, javnih služb, javnih razpisov in javnega naročanja, državnih pomoči, projektnega vodenja, priprave ekonomskih in investicijskih študij, projektnega financiranja in drugih sorodnih tem.

Tako se je v okviru Inštituta združila skupina strokovnjakov iz različnih področij, predvsem prava, ekonomije, projektnega vodenja in komunikologije. Inštitut je oblikoval dinamično, strokovno in vedoželjno raziskovalno skupino. Ekipa, ki raste premišljeno in izbrano, je sestavljena iz zaposlenih na Inštitutu in zunanjih strokovnjakov, ki svoje akademsko in raziskovalno delo nadgrajuje z implementacijo projektov v praksi po načelu “znanost za potrebe gospodarstva”.

VEČ O INŠTITUTU

Na ta način je omogočena tesna povezava med znanstveno-raziskovalnim delom in svetovanjem na konkretnih projektih iz temeljnih področij delovanja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo:

 • Javna naročila
 • Koncesije in javno-zasebna partnerstva
 • Javne službe in javna infrastruktura
 • Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije
 • Investicijska dokumentacija in ekonomske analize
 • Vodenje projektov
 • Pravno svetovanje
 • Prenos znanja

Temeljni cilji Inštituta za javno-zasebno partnerstvo so:

 • omogočiti povezovanje strokovnjakov z različnih znanstvenih in strokovnih področij ter vzpodbujati razvoj in podporo znanstveno raziskovalnega dela na temeljnih področjih delovanja;
 • oblikovanje in izvajanje študijskih, izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih projektov na področjih pravne in ekonomske znanosti s posebnim poudarkom na vprašanjih povezanih s pojmi javno-zasebnih partnerstev, javnih razpisov in javnih naročil, javnih služb, državnih pomoči in projektnega vodenja ter projektnega financiranja;
 • razvoj aplikativne znanosti ter prenos znanja, izkušenj in tehnologij v prakso ter razvoj inovativnih ter kreativnih rešitev z namenom urejanja številnih težav, s katerimi se srečuje družba pri zagotavljanju javnih služb, javne infrastrukture in javnem naročanju storitev, blaga in gradenj;
 • prenosa znanja in znanstvene, raziskovalne ter založniške dejavnosti Inštituta.

Glavne prednosti Inštituta so:

 • strokovnost in zanesljivost;
 • fleksibilnost in kreativnost;
 • povezovanje teoretičnega znanja s problemi, ki se pojavljajo v praksi;
 • multidisciplinaren princip dela, ki omogoča, da se v projekt vključijo strokovnjaki iz različnih področij, ki skupaj oblikujejo rešitev konkretnega problema;
 • poznavanje domače in tuje teorije in prakse;
 • praktične izkušnje in reference z vodenjem kompleksnih projektov na področju javno-zasebnih partnerstev, javnih naročil, vodenjem javnih investicij, regulacijo javnih služb in koncesij, pripravo ekonomskih in investicijskih študij, pripravo javnih pogodb, koncesijskih in drugih splošnih aktov o javno-zasebnih partnerstvih, ipd.

Aktivnosti Inštituta za javno-zasebno partnerstvo so projektno in ciljno usmerjene.

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo jamči in zagotavlja, da bodo vse storitve opravljene s strani usposobljenih in izkušenih strokovnjakov iz zgoraj navedenih področij delovanja Inštituta, ki imajo praktične izkušnje s svetovanjem pri projektih tako na javni, kot zasebni strani, zato lahko zagotovijo celovito analizo posameznega projekta in tako prispevajo k njegovi uspešni realizaciji.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih