JAVNO NAROČANJE MED EPIDEMIJO IN PO NJEJ - 21. KO...

Med 10. in 11. junijem 2021 bo potekala tradicionalna 21. konferenca Dnevi javnih naročil, ki jo organizira Agencija za management v sodelovanju z Društvom za javna naročila. Letos konferenca nosi naslov "Javno naročanje med epidemijo in po njej", odvijala pa se bo v Hotelu Portus v Portorožu. V času epidemije se javna naročila izvajajo skoraj nemoteno, njihov obseg pa se je zaradi posameznih interventnih ukrepov še povečal. Iz sprejetih ukrepov zakonodajalca je mogoče ugotoviti željo po bolj učinkovitih postopkih, hkrati pa gre tudi v odločitvah Državne revizijske komisije zaznati premik v smer, ko forma izgublja pretiran pomen, ki ga je imela v preteklih letih. Vse to pa o ...

NA FORUM

WEBINAR: Čarobnost in prekletstvo evidenčnih nar...

ZOOM - 1. april 2021 od 9.00 do 9.50 Ali ste vedeli, da pogodbena vrednost evidenčnih naročil v Sloveniji že nekaj let krepko presega 1 milijardo proračunskih sredstev? Evidenčna naročila predstavljajo velik potencial za gospodarstvo, za majhna in velika podjetja, in prav tako za javne naročnike, ki želijo vzpostaviti lokalne oskrbovalne verige. PROGRAM: 1. Mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 2. Izračun ocenjene vrednosti javnega naročila 3. Postopek oddaje evidenčnega naročila in obveznosti naročnika po ZJN-3 4. Prednosti elektronskega izvajanja evidenčnih naročil Nekateri naročniki že uporabljajo evidenčna naročila kot transparentno orodje za spodbuja ...

NA FORUM

WEBINAR: Dopolnjevanje ponudb – kje so meje?

ZOOM: 4. marec 2021 od 9.00 do 9.50 Uporaba instituta spreminjanja, pojasnjevanja in dopolnjevanja ponudb v postopkih javnega naročanja je pogosto trn v peti, saj je meja med nedopustnim dogovarjanjem ter dopustnim posegom v že oddane ponudbe tanka. Naročniki se pogosto sprašujejo ali smejo v določenem primeru ponudnika sploh pozvati k dopolnitvi ponudbe oziroma kdaj je to njihova obveznost. Na drugi strani pa se ponudniki nemalokrat srečujejo z dilemo dopustnega posega v lastno ponudbo, saj je prekomeren poseg lahko razlog za izključitev le-te. Vabimo vas na spletno delavnico "Dopolnjevanje ponudb – kje so meje?" na kateri bomo predstavili dopustne meje za uporabo instituta ...

NA FORUM

WEBINAR: Ali znate pravilno izpolniti ESPD?

4. februar 2021 od 9.00 do 9.50 Vabimo vas na spletno delavnico »Ali znate pravilno izpolniti obrazec ESPD?«, kjer bodo obravnavane najpogostejše zagate in napake pri izpolnjevanju ESPD obrazca tako na strani javnih naročnikov kot ponudnikov. Ključni del prizadevanj za zmanjšanje bremen na strani javnih naročnikov in ponudnikov je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila oz. ESPD. Nemalokrat pa se soočamo z nepravilno izpolnjenimi obrazci, ki posledično ne dosegajo svojega namena. Slednje je odraz pomanjkanja strokovnega znanja na strani ponudnikov ter nejasnih navodil za izpolnjevanje s strani pristojnih organov. Namen ESPD obrazca je zagotovo tudi zmanjš ...

NA FORUM

SPLETNA DELAVNICA: ODDAJA PONUDB

SPLETNA DELAVNICA "Speed uPPP ODDAJA PONUDB" V 5 MODULIH: v torek 9. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3. in 9. 3. 2021 od 9:00 do 10:30 ure Zakaj z nami na spletno delavnico? Ker boste tako v leto 2021 vstopili z novim znanjem in pripravljeni na nove priložnosti na trgu javnih naročil! Cilj delavnice: Cilj delavnice je udeležence opolnomočiti s potrebnimi znanji za učinkovito oddajanje ponudb v praksi in olajšati ter izboljšati javno naročanje v Sloveniji. VSEBINA delavnice po posameznih modulih: Uvod v postopke javnega naročanja (9.2.2021): faze oddaje javnega naročila kakšno sporočilno vrednost imajo posamezne vrste postopkov Ugotavljanje sposobnosti in obstoj izklju ...

NA FORUM

VSAK PRVI ČETRTEK V 2021 SE DOBIMO NA ZOOMU

V letu 2021 zato pričenjamo z rednimi mesečnimi izobraževanji za izboljšanje nabavnih postopkov v postopkih javnega naročanja in nabav v zasebnem sektorju. Verjamemo, da z znanjem lahko premagamo vse izzive. Delavnice bodo potekale praviloma vsak prvi četrtek v mesecu od 9.00 do 10.00 ure. Po potrebi bodo udeleženci razdeljeni v več skupin. Za prve štiri mesece 2021 napovedujemo: 14. januarja 2021 ob 9.00 uri: Novosti v pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – eRevizija in upravni spor4. februarja 2021 ob 9.00 uri: A res znamo pravilno izpolniti obrazec ESPD?4. marca 2021 ob 9.00 uri: Dopolnjevanje ponudb – kje so meje?1. aprila 2021 ob 9.00 uri: Čaro ...

NA FORUM

PODROČJA DELA

JAVNA NAROČILA

Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med naročnikom in izbranim gospodarskim subjektom. Predmet javnega naročila je lahko dobava blaga, izvedba storitev ali izvedba gradnje. Kot naročniki najpogosteje nastopajo državni organi, občine, javni zavodi, javna podjetja, itd....

PRAVNO SVETOVANJE

Na nas se pogosto obračajo stranke s širšokim naborom pravnih zagat, s katerimi se srečujejo pri delu. Zlasti nam stranke zaupajo sestavljanje in pregled raznovrstnih pogodb v slovenskem ali angleškem jeziku, optimizacijo notranje organizacije dela, delovnega časa, plačila za delo ali izboljšanje pogodb o zaposlitvi ter poslovodenju....

VODENJE PROJEKTOV

S pojmom projektno vodenje opredeljujemo skupek znanja in veščin, orodij in procesov vodenja, ki jih potrebujemo, da lahko uspešno izvedemo načrtovani projekt. Pri izvedbi projekta je pomembno učinkovito sodelovanje zastavljene projektne skupine in dobro načrtovanje projekta....

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO

Pojem "pogodbeno zagotavljanje prihranka energije" oz. "energetsko pogodbeništvo", kot pogosto pogovorno imenujemo institut pogodbenega zagotavljanja prihranka energije opredeljuje Direktiva 2012/27/ES o energetski učinkovitosti v 27. točki 2. člena kot pogodbeni dogovor med koristnikom in ponudnikom ukrepa za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v vsem obdobju pogodbe in v okviru katerega se naložbe (delo, dobava ali storitev) v ta ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so npr. finančni prihranki....

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN EKONOMSKE ANALIZE

Ekonomske in finančne analize pri realizaciji javnih projektov predstavljajo osnovo na podlagi katere se sprejemajo odločitve v različnih fazah realizacije postopka. Navedeno velja tako za projekte, ki se vodijo kot postopki oddaje javnih naročil, kot tudi za projekte, ki se vodijo kot javno-zasebna partnerstva ali koncesije. Brez ustrezne ekonomske in finančne analize ter ocene projekta javni partner ne bo mogel uspešno izvesti javnega projekta in skleniti kvalitetne pogodbe. Slaba ekonomska analiza se odrazi skozi naknadne podražitve javnega projekte, številne anekse in spremembe javne pogodbe, dodatna dela, zahteve za predčasno prekinitev pogodbe, ipd....

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN EKONOMSKE ANALIZE

Ekonomske in finančne analize pri realizaciji javnih projektov predstavljajo osnovo na podlagi katere se sprejemajo odločitve v različnih fazah realizacije postopka. Navedeno velja tako za projekte, ki se vodijo kot postopki oddaje javnih naročil, kot tudi za projekte, ki se vodijo kot javno-zasebna partnerstva ali koncesije. Brez ustrezne ekonomske in finančne analize ter ocene projekta javni partner ne bo mogel uspešno izvesti javnega projekta in skleniti kvalitetne pogodbe. Slaba ekonomska analiza se odrazi skozi naknadne podražitve javnega projekte, številne anekse in spremembe javne pogodbe, dodatna dela, zahteve za predčasno prekinitev pogodbe, ipd....

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

V literaturi pogosto zasledimo stališče, da je vključenost zasebnega sektorja v zagotavljanje javnih dobrin in izvajanja javnih služb novost, ki je bila uvedena v okviru reforme javnega sektorja, ki se je odvijala zadnjih trideset let. Vendar pa ob natančnejšem pogledu v zgodovino lahko ugotovimo, da so vključenost zasebnega sektorja v zagotavljanje javnih dobrin poznali že v Rimskem imperiju, kar je lepo razvidno npr. na primeru organizacije oskrbe Rima z žitom. Če takrat vzpostavljen sistem organizacije oskrbe Rima z žitom analiziramo iz časovne distance, ugotovimo, da je bil, tudi glede na današnja merila, relativno napredno organiziran in bi ga po sodobni terminologiji lahko...

JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRASTRUKTURA

V Sloveniji je uveljavljena funkcionalna opredelitev pojma javne službe. Velja, da so javne službe tiste dejavnosti, ki se morajo zaradi različnih razlogov izvrševati v javnem interesu pod posebnim režimom. Funkcionalna opredelitev pri nas se opira na francosko pravo. Pri opredelitvi pojma izhajamo iz narave dejavnosti in ne iz oblike izvajanja dejavnosti. Gre za dejavnosti take vrste, ki jih ni mogoče delno ali v celoti opravljati na trgu v okviru tržnih mehanizmov predvsem iz dveh razlogov, bodisi da ta dejavnost na trgu ne deluje, bodisi je ne smemo prepustiti delovanju trga....

IZOBRAŽEVALNI CENTER

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je bil ustanovljen tudi v želji po prenosu znanja s področja javno-zasebnih partnerstev, ki so ga ustanovitelji pridobivali v tujini, v slovenski prostor po načelih - znanost za razvoj prakse. Tega smo se takrat lotili pionirsko in z zanosom. Tako ostaja še danes, saj postaja potreba po izmenjavi znanja med raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom v zadnjih letih vedno bolj očitna. V časih težje gospodarske in finančne situacije se zlasti v javnem sektorju vedno bolj občuti varčevanje na področju izobraževanja, tudi na področjih delovanja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo. Izobraževalnim dejavnostim in prenosu znanja zato namenjamo...

NOVICE

IMATE VPRAŠANJE?

Z veseljem vam bomo odgovorili.

Imate konkreten projekt ali idejo za projekt, mogoče zanimivo vprašanje vezano na področje javno-zasebnih partnerstev? Bi morda samo radi preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje? Vprašajte nas in z veseljem vam bomo odgovorili.EKIPA

O INŠTITUTU

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je bil ustanovljen v letu 2008 z namenom, da vzpodbudi znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju pravne in ekonomske znanosti, s posebnim poudarkom na vprašanjih povezanih s pojmi javno-zasebnih partnerstev, javnih služb, javnih razpisov in javnega naročanja, državnih pomoči, projektnega vodenja, priprave ekonomskih in investicijskih študij, projektnega financiranja in drugih sorodnih tem.

Tako se je v okviru Inštituta združila skupina strokovnjakov iz različnih področij, predvsem prava, ekonomije, projektnega vodenja in komunikologije. Inštitut je oblikoval dinamično, strokovno in vedoželjno raziskovalno skupino. Ekipa, ki raste premišljeno in izbrano, je sestavljena iz zaposlenih na Inštitutu in zunanjih strokovnjakov, ki svoje akademsko in raziskovalno delo nadgrajuje z implementacijo projektov v praksi po načelu “znanost za potrebe gospodarstva”.

VEČ O INŠTITUTU

Na ta način je omogočena tesna povezava med znanstveno-raziskovalnim delom in svetovanjem na konkretnih projektih iz temeljnih področij delovanja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo:

 • Javna naročila
 • Koncesije in javno-zasebna partnerstva
 • Javne službe in javna infrastruktura
 • Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije
 • Investicijska dokumentacija in ekonomske analize
 • Vodenje projektov
 • Pravno svetovanje
 • Prenos znanja

Temeljni cilji Inštituta za javno-zasebno partnerstvo so:

 • omogočiti povezovanje strokovnjakov z različnih znanstvenih in strokovnih področij ter vzpodbujati razvoj in podporo znanstveno raziskovalnega dela na temeljnih področjih delovanja;
 • oblikovanje in izvajanje študijskih, izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih projektov na področjih pravne in ekonomske znanosti s posebnim poudarkom na vprašanjih povezanih s pojmi javno-zasebnih partnerstev, javnih razpisov in javnih naročil, javnih služb, državnih pomoči in projektnega vodenja ter projektnega financiranja;
 • razvoj aplikativne znanosti ter prenos znanja, izkušenj in tehnologij v prakso ter razvoj inovativnih ter kreativnih rešitev z namenom urejanja številnih težav, s katerimi se srečuje družba pri zagotavljanju javnih služb, javne infrastrukture in javnem naročanju storitev, blaga in gradenj;
 • prenosa znanja in znanstvene, raziskovalne ter založniške dejavnosti Inštituta.

Glavne prednosti Inštituta so:

 • strokovnost in zanesljivost;
 • fleksibilnost in kreativnost;
 • povezovanje teoretičnega znanja s problemi, ki se pojavljajo v praksi;
 • multidisciplinaren princip dela, ki omogoča, da se v projekt vključijo strokovnjaki iz različnih področij, ki skupaj oblikujejo rešitev konkretnega problema;
 • poznavanje domače in tuje teorije in prakse;
 • praktične izkušnje in reference z vodenjem kompleksnih projektov na področju javno-zasebnih partnerstev, javnih naročil, vodenjem javnih investicij, regulacijo javnih služb in koncesij, pripravo ekonomskih in investicijskih študij, pripravo javnih pogodb, koncesijskih in drugih splošnih aktov o javno-zasebnih partnerstvih, ipd.

Aktivnosti Inštituta za javno-zasebno partnerstvo so projektno in ciljno usmerjene.

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo jamči in zagotavlja, da bodo vse storitve opravljene s strani usposobljenih in izkušenih strokovnjakov iz zgoraj navedenih področij delovanja Inštituta, ki imajo praktične izkušnje s svetovanjem pri projektih tako na javni, kot zasebni strani, zato lahko zagotovijo celovito analizo posameznega projekta in tako prispevajo k njegovi uspešni realizaciji.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih