Zrahljana pravila o državnih pomočeh za ključne razvojne sektorje

Objavljeno: 19. 5. 2017 - Petra Ferk

Evropska komisija je 17. maja 2017 odobrila nova pravila o državni pomoči, ki nekatere ukrepe javne podpore za pristanišča, obstoječa letališča, kulturo, večnamenske športne objekte in najbolj oddaljene regije izvzemajo iz predhodnega pregleda Komisije. Komisija želi olajšati javne naložbe za ustvarjanje delovnih mest in rast, obenem pa ohraniti konkurenco.

Komisarka Margrethe Vestager, ki je pristojna za politiko konkurence, je dejala: „Podjetjem bi radi zagotovili, da bodo lahko na enotnem trgu konkurirala pod enakimi pogoji – in to si želimo doseči na najbolj učinkovit način. Pravila EU o državni pomoči so enaka za vse države članice. Z današnjimi spremembami bo njihovo vlaganje v pristanišča, letališča, kulturo in najbolj oddaljene regije EU potekalo hitreje in enostavneje, obenem pa bo ohranjena konkurenca. Komisiji spremembe tudi omogočajo, da se osredotoči na ukrepe državne pomoči, ki imajo največji vpliv na konkurenco na enotnem trgu, z drugimi besedami, da ‚velikim zadevam posveti veliko časa, malim pa malo‘, ter tako koristi vsem evropskim državljanom.“

Uredba o splošnih skupinskih izjemah iz leta 2014 je državam članicam omogočila, da lahko veliko ukrepov državne pomoči, za katere ni verjetno, da bodo izkrivljali konkurenco, izvedejo brez predhodne odobritve Komisije. Zdaj je iz predhodnega pregleda izvzetih približno 95 % ukrepov državne pomoči, ki jih izvajajo države članice (s skupnimi letnimi odhodki v višini približno 28 milijard EUR). Na področju raziskav, razvoja in inovacij se je na primer število priglasitev državnih pomoči od leta 2014 prepolovilo (glej statistični pregled državnih pomoči iz leta 2016).

Komisija je zdaj na podlagi dveh javnih posvetovanj razširila področje uporabe te uredbe na pristanišča in letališča.

Kar zadeva letališča, lahko države članice zdaj s popolno pravno varnostjo in brez predhodnega nadzora Komisije izvedejo javne naložbe v regionalna letališča z največ 3 milijonipotnikov na leto. To bo olajšalo javne naložbe v več kot 420 letališč v EU (ki predstavljajo približno 13 % zračnega prometa).

Uredba javnim organom omogoča tudi kritje stroškov poslovanja majhnih letališč z največ 200 000 potniki na leto. Ta majhna letališča predstavljajo skoraj polovico vseh letališč v EU, vendar le 0,75 % zračnega prometa. Pomembno lahko prispevajo k boljšim povezavam regije, ni pa verjetno, da bodo izkrivljala konkurenco na enotnem trgu EU.

Kar zadeva pristanišča, lahko države članice zdaj s popolno pravno varnostjo in brez predhodnega nadzora Komisije izvedejo javnenaložbe v višini do 150 milijonov EUR v morskih pristaniščihin v višini do 50 milijonov EUR v pristaniščih na celinskih vodah. Uredba javnim organom omogoča kritje stroškov izkopa v pristaniščih in dostopovnih plovnih poteh.

Poleg tega uredba vključuje številne nove poenostavitve na drugih področjih. Komisija bo pregledala le večje zadeve državnih pomoči, ki vključujejo višje zneske pomoči za kulturne projekte (in to le, če ti ukrepi dejansko pomenijo državno pomoč, kar izključuje večino zadev) in večnamenske športne objekte.

Komisija je javnim organom tudi omogočila, da lažje zagotavljajo nadomestila podjetjem za dodatne stroške, s katerimi se ta srečujejo pri poslovanju v najbolj oddaljenih regijahEU, pri čemer je upoštevala posebne izzive, s katerimi se soočajo ta podjetja, kot sta njihova oddaljenost in odvisnost od maloštevilnih proizvodov, s katerimi se trguje.

Cilj pobude je zmanjšati upravna bremena za javne organe in druge deležnike v okviru programa Komisije za ustreznost in uspešnost predpisov zakonodaje EU (REFIT). Je del prizadevanja Komisije, da bi pri nadzoru državne pomoči več časa posvetila večjim zadevam, ki bistveno vplivajo na konkurenco na enotnem trgu, da bi se dosegla kar največja korist za potrošnike. Dopolnjuje več pobud, ki jih je Komisija sprejela v zadnjih dveh letih za posodobitev izvajanja pravil o državni pomoči. Namen teh pobud je dodatno olajšati javne naložbe v podporo našim skupnim ciljem v zvezi z delovnimi mesti in rastjo, podnebnimi spremembami, inovacijami in socialno kohezijo.

Posodobljena uredba je nov mejnik v okviru doslednih prizadevanj Junckerjeve Komisije, katerih cilj je zagotoviti, da se pravila EU o državni pomoči uporabljajo čim bolj uspešno in učinkovito.

Poleg pregleda uredbe o splošnih skupinskih izjemah tudi obvestilo o pojmu pomoči, sprejeto maja 2016, pojasnjuje, kateri ukrepi javne podpore ne spadajo na področje uporabe nadzora državne pomoči v EU, na primer zato, ker ne izkrivljajo konkurence na enotnem trgu. Državam članicam pomaga pri oblikovanju ukrepov javne podpore, ki jih je mogoče izvesti brez predhodnega pregleda s strani Komisije. Potrjuje na primer, da se običajno lahko javne naložbe v ceste, celinske plovne poti ter železniška in vodovodna omrežja izvajajo brez predhodnega pregleda s strani Komisije.

Poleg tega je Komisija septembra 2016 sprejela vrsto sklepov o državni pomoči (glej tudi prejšnji sveženj iz maja 2015), ki pojasnjujejo, kakšne ukrepe javne podpore lahko organi držav članic izvajajo brez predhodnega pregleda s strani Komisije, ker ne vplivajo na trgovino med državami članicami.

Vse te pobude skupaj prispevajo k spodbujanju naložb, saj zmanjšujejo upravno breme za javne organe in podjetja ter povečujejo pravno varnost za upravičence do pomoči in konkurente. Prav tako omogočajo državam članicam, da prevzamejo odgovornost za svoje politične odločitve o lokalnih ukrepih državne pomoči, Komisiji pa, da se osredotoči na preiskovanje ukrepov državne pomoči, za katere je verjetno, da bodo imeli največji učinek na konkurenco na enotnem trgu.

Uredba o spremembi uredbe o splošnih skupinskih izjemah bo začela veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Skupaj z obrazložitvijo je na voljo tukaj.

Vir: Evropska komisija, sporočilo za javnost IP/17/1341

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih