Sprejet predlog zakona o koncesijah

Objavljeno: 21. 12. 2017 - Petra Ferk

Vlada je 21. decembra 2017 sprejela predlog zakona o postopkih za podeljevanje koncesij, s katerim to področje ureja celostno. Ker so bili postopki doslej v veliki meri urejeni v zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, je vlada sprejela nov predlog tega zakona, iz katerega je to vsebino izvzela, v njem pa pustila ureditev glede infrastrukturnih projektov.

Z zakonom o podeljevanju koncesij bo Slovenija v svoj pravni red prenesla Direktivo 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb, s čimer Slovenija zamuja že več kot eno leto. Zato je Evropska komisija sklenila pred kratkim proti Sloveniji sprožiti postopek na Sodišču EU.

Predlog zakona določa pravila glede postopkov podeljevanja koncesij za gradnje in koncesij za storitve. Ta se nanašajo na sporočanje, vrste, oblike in način objave obvestil, roke, način ugotavljanja sposobnosti gospodarskih subjektov, ki kandidirajo za koncesionarja, način izbire, sprejem odločitve ter obveščanje ponudnikov, kakor so sporočili iz vlade za STA.

V predlogu je določeno, da je koncedent lahko zgolj država ali samoupravna lokalna skupnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe. Podelitev koncesije se praviloma lahko podeli na podlagi predhodno izvedenega konkurenčnega postopka, izjemoma z neposredno sklenitvijo koncesijske pogodbe, če bo koncesionar izpolnjeval v zakonu predpisane pogoje.

Trajanje koncesije je omejeno, določi pa ga koncedent glede na zahtevane gradnje oz. storitve. Koncesije, daljše od pet let, lahko trajajo tako dolgo, da se ne preseže obdobja, v katerem koncesionar upravičeno pričakuje povrnitev vseh naložb ob upoštevanju primernega dobička.

Predvideno je objavljanje obvestil v zvezi s koncesijami na portalu javnih naročil, nad določeno vrednostjo pa tudi v uradnem listu EU.

Pred začetkom postopka za izbiro koncesionarja bo moral koncedent opraviti določena pripravljalna dejanja, med drugim imenovati strokovno komisijo ter določiti obseg njenih nalog, izdelati študijo upravičenosti podelitve koncesije in oceniti vrednost koncesije.

Z zakonom se bo tudi natančno določilo postopek podelitve koncesije. Ta se bo začel s sprejemom koncesijskega akta v obliki uredbe vlade oz. odloka predstavniškega organa občine, s katerim se bo določilo dejavnosti, ki so predmet koncesije, kot tudi način njene podelitve, območje izvajanja, trajanje, vire financiranja, nadzor in vse druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje koncesije.

Predpisana je tudi vsebina odločbe, s katero naročnik sprejme odločitev o izbiri koncesionarja ter jo mora poslati vsem ponudnikom. Pri tem bo lahko že sprejeto odločitev o podelitvi koncesije naknadno spremenil. S tem se zagotavlja odpravljanje napak na zgodnji stopnji, na ta način pa tudi racionalizacija postopka podelitve koncesije in zagotavlja večja pravna varnost, piše v predlogu zakona, ki je objavljen na spletnih straneh vlade.

Pravno varstvo se v predlogu zakona zagotavlja preko upravnega spora, ki mora potekati hitro, upravno sodišče pa mora o upravnem sporu odločati absolutno prednostno.

Vir: STA

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih