Začasni ukrepi ZIUZEOP na področju javnega naročanja

Objavljeno: 15. 4. 2020 - Nina Pekolj

Z dnem 11. 4. 2020 je začel veljati interventni Zakon za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/2020; ZIUZEOP), ki posega tudi v določbe ZJN-3. Predvideni so v nadaljevanju navedeni ukrepi za blažitev negativnih posledic epidemije na gospodarstvo.

  1. V prvem odstavku 90. člena ZIUZEOP je določeno, da se za obdobje do 15. novembra 2020 dvigujejo mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 za javne naročnike na splošnem področju in sicer, da se za javna naročila blaga in storitev, katerih vrednost je nižja od 40.000 eurov ter za javna naročila gradenj, katerih vrednost je nižja od 80.000 eurov.
  2. V drugem odstavku 90. člena ZIUZEOP je določeno, da se do 15. aprila 2021 ne uporablja četrti odstavek 66. člena ZJN-3, ki sicer določa, da občina izvaja postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine in da za namene izračuna ocenjenih vrednosti javnih naročil občina in njeni ožji deli predstavljajo eno organizacijsko enoto.
  3. V 91. členu ZIUZEOP je določeno, da se v pogodbah o izvedbi javnega naročila, ki so sklenjene z državnimi organi ali samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, javnimi agencijami, javnimi skladi, javnimi zavodi in javnimi gospodarski zavodi ter z drugimi osebami javnega prava, ki so posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije ali proračuna lokalne skupnosti, za dobavo blaga ali izvajanje storitev ali gradnje, v času trajanja epidemije, določbe o pogodbenih kazni zaradi zamude ne uporabljajo, pogodbeno dogovorjeni roki pa se podaljšajo za obdobje trajanja epidemije. Izjema velja za pogodbe, ki se nanašajo na dobavo blaga, ki predstavlja zaščitno opremo, potrebno v boju zoper epidemijo.

 

ZIUZEOP je dostopen na spletni strani Uradnega lista –  povezava.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih