JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA IN DRŽAVNE POMOČI

Objavljeno: 1. 9. 2020 - Boštjan Ferk

Javno-zasebna partnerstva z izkoriščanjem zasebnih naložb v infrastrukturne projekte in z uporabo finančnih instrumentov za podporo novim tehnologijam so nekatera izmed modernejših sredstev, s katerimi države posegajo v gospodarstvo. Politiki želijo, da zasebni sektor prevzame tveganje, z namenom njihove večje odgovornosti.

Evropska Komisija (v nadaljevanju: Komisija) je morala v primeru SA.55704 proti Nizozemski pobudi za vlaganje ugotoviti ali je bil projekt na več ravneh, ki vključuje nacionalne in evropske partnerje, upravičen do državne pomoči.

Septembra 2018 je Komisija prejela pritožbo, v kateri je bilo zatrjeno, da je Nizozemska dodelila državno pomoč naslednjim subjektom:

-Nizozemski pobudi za vlaganje (v nadaljevanju: DVI);

-Skladom zasebnega kapitala, v katere je investiral DVI;

-Majhnim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP), v katera so ti skladi zasebnega kapitala vlagali;

-Družbi za sodelovanje Vhodna Nizozemska (v nadaljevanju: Družba), z namenom spodbude k vlaganju v DVI;

-Evropskemu investicijskemu skladu (v nadaljevanju: EIF), ki je upravljal DVI (ker domnevno provizija za upravljanje ni bila v skladu s trgom).

Pritožnik je trdil, da je bila državna pomoč prisotna v skladu z naslednjimi dogovori in pristojbinami, saj naj te ne bi bile skladne s trgom. In sicer:

-v finančnem dogovoru med Nizozemsko in Družbo;

-v naložbah Družbe v DVI;

-v provizijah za upravljanje, ki jo je DVI plačeval EIF;

-v naložbah DVI v sklade zasebnega kapitala in

-v naložbah skladov zasebnega kapitala, ki jih je financiral DVI, v MSP-je.

Neskladnost s tržnimi standardi pomeni, da ima nekdo zaradi državne intervencije neupravičeno prednost. Zato se je ocena Komisije osredotočila na to ali je kateri od vpletenih subjektov izkoristil kakršno koli prednost, ki je bila financirana iz državnih sredstev. Skoraj nobenega dvoma ni bilo, da so bili vsi potencialni upravičenci podjetja in da je bil ukrep selektiven ter, da je verjetno vplival na trgovino in izkrivljal konkurenco.

V odločbi je zapisano, da je ekonomska prednost v smislu člena 107 (1) PDEU  vsaka gospodarska korist, ki je podjetje v običajnih tržnih razmerah, torej brez državne intervencije ne bi moglo dobiti.

V zvezi s skladi zasebnega kapitala je Komisija ugotovila, da DVI pred sprejetjem odločitve o naložbi sistematično ocenjuje značilnosti tveganj ali donosnosti naložb in rezultate upraviteljev naložb. DVI vlaga v sklade zasebnega kapitala po načelu »pari passu«, torej istočasno in pod enakimi pogoji kot neodvisni zasebni vlagatelji. To je Komisija ugotovila iz naslednjih premislekov: Prvič; udeležba DVI v osnovnih skladih zasebnega kapitala je na splošno skromna, zasebni soinvestitorji pa imajo v lasti največji del osnovnih skladov tveganega kapitala, usmerjenih v DVI. Drugič; Komisija je ugotovila, da tudi EIF potrjuje odstotek zasebnih soinvestitorjev v skladih tveganega kapitala, v katere je usmerjena DVI in da je povprečna zasebna udeležba znašala 67% (zasebna udeležba je tako ekonomsko pomembna). Tretjič; DVI vlaga v osnovna sredstva pod enakimi pogoji kot vanje istočasno vlagajo zasebni vlagatelji (tj. v prvem in drugem zaključku enotnega postopka zbiranja sredstev) in z enakih izhodiščnih položajev kot zunanji vlagatelji brez predhodne izpostavljenosti do naložb v sklade zasebnega kapirala. Kadar se transakcija izvede hkrati, pod enakimi pogoji (in zato z enako stopnjo tveganja in donosnosti naložb) kot tudi z enakih izhodiščnih položajev kot javni organi in zasebni operaterji je mogoče sklepati, da je takšna transakcija v skladu s tržnimi razmerami.

Nadalje to pomeni, da skladi zasebnega kapitala ne morejo prenesti selektivne prednosti tudi na MSP-je. V kolikor so skladi zasebnega kapitala dejansko običajna tržna sredstva, ki ustvarjajo tveganju prilagojene donose, ki so sprejemljivi tudi za običajne zasebne vlagatelje, morajo takšni skladi zasebnega kapitala vlagati v takšne tržne donose.

Komisija je nadalje po preučitvi ali je struktura provizij EIS v skladu s tržnimi razmerami ugotovila, da je celotna struktura provizij EIF (provizija za upravljanje, prenesene obresti, stopnja ovir) v skladu s strukturo provizij primerljivega tržnega upravljavca skladov vseh skladov. Na tej podlagi je Komisija menila, da prejemki iz EIS ne pomenijo gospodarske prednosti v smislu člena 107 (1) PDEU.

Komisija je prav tako ugotovila, da je bila naložba Nizozemske v strukturo skladov DVI skladna s trgom. Zato ta naložba DVI ni zagotavljala gospodarske prednosti.

Komisija je še na koncu preučila Družbo in ugotovila, da je Družba prejela samo nadomestilo za stroške upravnih storitev, ki jih je zagotavljala. Ugotovila je, da revizor vsako leto pripravi in potrdi računovodsko poročilo kar nadalje zagotavlja, da Družba za te storitve ne prejme pretiranega nadomestila. V skladu s finančnim poročilom za leto 2018, ki ga je predložila Nizozemska, je Komisija ugotovila, da sta znotraj Družbe DVI dodeljena en do dva FTE-ja. Glede na zneske, izplačane med letoma 2016 in 2018, je Komisija menila, da so nadomestila, ki jih je MoE izplačalo Družbi, skladna s številom FTEs. Ker upravljanje delniškega deleža od Družbe zahteva, da skrbi za gotovinske klice, za zastopanje ministrstva na sejah upravnega odbora DVI in drugih s tem povezanih administrativnih papirjih je Komisija menila, da je dodelitev enega do dveh FTEs znotraj Družbe sorazmerna za upravljanje deleža Nizozemske v DVI. Komisija je menila, da je bila dodelitev enega FTEs v letu 2018 primerna.

Komisija je na podlagi navedenega odločila, da naslednji ukrepi:

a) finančni dogovor med Nizozemsko in Družbo;

b) naložba Nizozemske prek Družbe v DVI;

c) provizija za upravljanje, ki jo DVI plačuje EIF;

d) naložbe DVI v sklade zasebnega kapitala in

e) naložbe skladov zasebnega kapitala, ki jih financira DVI v MSP,

ne pomenijo državne pomoči v smislu člena 107 (1) PDEU, saj nobenemu podjetju ne zagotavljajo gospodarske prednosti.

Za podrobnejšo analizo si oglejte prispevek na Lexxion blog “State Aid Uncovered”, ki ga je pripravil prof. Phedon Nicolaides in je dostopen TUKAJ.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih