IZBERI TEMO

Dopustno omejevanje udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in EU oz. kako okrepiti sodelovanje z lokalnimi ponudniki

Objavljeno: 19. 5. 2020 - Boštjan Ferk

… V Sloveniji se vsake toliko časa odpre debata glede dopustnih omejitev udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in EU. Navedena debata je še toliko bolj na mestu v času krize, ko se sprejemajo ukrepi za pomoč lokalnemu gospodarstvu. 

Komisija zato v zgoraj citiranih Smernica naročnikom predstavlja pravno dopustne možnosti, ki so skladne z javno-naročniškim okvirjem, ki ga postavlja pravo EU in omogočajo, da se dostop ponudnikom iz tretjih držav dopustno omeji. Pri tem se izpostavljata predvsem institut neobičajno nizke cene in uvajanje strateškega javnega naročanja, ki vključuje ustrezno opredelitev in merjenje kakovosti v postopkih oddaje javnih naročil ter spoštovanje okoljskih, socialnih, delovnopravnih in drugih standardov, ki veljajo v EU.

….

… V času krize, ki jo živimo je pomen lokalnih dobaviteljev, lokalnih ponudnikov in kratkih dobavnih verig, še toliko pomembnejši, zato je tudi področje javnega naročanja treba obravnavati kot strateško orodje, ki nam bo omogočalo premagati trenutno situacijo. Za ta namen imamo tudi v Sloveniji na voljo dovolj orodij, znanja in nabavnih tehnikih, ki nam ob upoštevanju principov strateškega in pametnega javnega naročanja, ki ne temelji le na merilu cene, omogočajo dosego zastavljenih ciljev.

Celoten prispevek je objavljen na spletni strani TAX-FIN-LEX.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Epidemija (oz. 90. in 91. člen ZIUZEOP) kot odskočna deska za spremembo nabavne strategije pri javnih naročnikih in povečanje učinkovitosti javnega naročanja v Sloveniji

Objavljeno: 6. 5. 2020 - Nina Pekolj

“Z dnem 11. 4. 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki posega tudi v določbe javno naročniške zakonodaje. Osrednji cilj interventnega zakona je večje vključevanje lokalnega gospodarstva v sistem črpanja javnih sredstev v postopkih javnega naročanja. Ukrepi, s katerimi ZIUZEOP skuša slednje doseči, odpirajo več kompleksnih pravnih vprašanj, naslovljenih na širok krog javnih naročnikov, vendar pa lahko njihova pravilna uporaba in prizadevanja javnih naročnikov spremenita način vodenja postopkov javnega naročanja in s tem poveča učinkovitost javnega naročanja.

[…]

Kot izhaja iz obrazložitve zakona, želi Vlada RS s tem ukrepom spodbuditi hitrejšo oddajo javnih naročil zaradi nepričakovanih okoliščin in njihovo plasiranje v gospodarstvo ter večjo oddajo naročil lokalnemu gospodarstvu. Oba cilja je s predmetnim ukrepom mogoče doseči, vendar sta za uspeh odvisna težnja javnih naročnikov k spodbujanju konkurence ter njihova proaktivnost pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil v sodobnem nabavnem okolju. Evidenčna naročila, po številu kot tudi po vrednosti predstavljata velik delež na trgu javnih naročil in s tem izjemen poslovni potencial za dobavitelje blaga, izvajalce storitev in gradenj, predvsem za majhna in srednje velika podjetja, katerih ekonomija obsega narekuje optimalno izkoriščenost kadrovskih in tehničnih kapacitet pri izvajanju poslov uvodoma navedenih vrednosti. Vendar pa je navedeni potencial lahko s strani lokalnega gospodarstva izkoriščen zgolj v obsegu, ki jim je dejansko dostopen, torej v odvisnosti od stopnje transparentnosti izvajanja postopkov oddaje evidenčnih (javnih) naročil. Oddaja evidenčnega naročila, kot že navedeno, ne zahteva objave obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil, niti druge javne objave povabila k oddaji ponudbe, kar pa ne pomeni, da slednje ni dopustno.”

 

Celoten prispevek je objavljen na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Kako vzpostavimo dolgoročna poslovna partnerstva z lokalnimi ponudniki?

Objavljeno: 5. 5. 2020 - Nina Pekolj

Partnerstva s ponudniki so v postopkih javnega naročanja ključnega pomena za vzpostavitev uspešnih nabavnih postopkov. V času krize, ko so dobave ovirane, pa je pomen lokalnih dobaviteljev, lokalnih ponudnikov in kratkih dobavnih verig, še toliko pomembnejši, zato je področje javnega naročanja treba obravnavati kot strateško orodje, ki nam bo omogočalo premagati trenutno situacijo. Namen seminarja je predstaviti nabavne tehnike, ki nam ob upoštevanju principov strateškega javnega naročanja in predpisov o javnem naročanju omogočajo, da vzpostavimo dolgoročna poslovna partnerstva z lokalnimi ponudniki. Ob tem se bomo dotaknili tudi vprašanj vezanih na vpliv obstoječe krize na izvajanje sklenjenih javnih pogodb in možnosti, ki so v zvezi s tem na voljo naročnikom in ponudnikom.

Tax-Fin-Lex organizira online izobraževanje z naslovom “Javno naročanje – Kako vzpostavimo dolgoročna poslovna partnerstva z lokalnimi ponudniki?” na katerem bosta sodelovala doc. dr. Boštjan Ferk in Nina Pekolj. Online izobraževanje po potekalo dne 27. 5. 2020. Več o dogodku si lahko ogledate na spletni strani organizatorja Tax-Fin-Lex.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Novela Stvarnopravnega zakonika – SPZ-B, ki spreminja določbo 2. odstavka 263. člena SPZ glede obveznosti plačila nadomestila ob prenehanju stavbne pravice

Objavljeno: 3. 5. 2020 - Boštjan Ferk

Sprejeta je bila novela Stvarnopravnega zakonika[1] – SPZ-B s katero se je spremenila določba drugega odstavka 263. člena SPZ, ki je določala, da mora lastnik nepremičnine imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

Novela SPZ-B v 19. členu spreminja zgoraj citirano določbo drugega odstavka 263. člena SPZ tako, da se ta glasi:

»(2) Lastnik nepremičnine mora imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati nadomestilo v višini povečanja tržne vrednosti nepremičnine, če se ne dogovorita drugače ali če drug zakon ne določa drugače.«.

Gre za bistveno spremembo, ki pomembno vpliva tudi na razmerja javno-zasebnih partnerstev in koncesijska razmerja, saj do novele kogento določbo spreminja v dispozitivno, kar pomeni, da je pogodbenima strankama dopuščeno, da navedeno vprašanje nadomestila za povečano vrednost nepremičnine ob prenehanju stavbne pravice uredita s pogodbo. Prav tako je odpadla kogentna določba, da mora višina nadomestila znašati najmanj polovico povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

Do novele SPZ-B je bila v praksi namreč pogosto uporabljena specialna določba tretjega odstavka 73. člena Zakon o javno-zasebnem partnerstvu[2] – ZJZP, ki določa, da se višina nadomestila ob prenehanju razmerja javno-zasebnega partnerstva uredi s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer se ne uporabljajo pravila zakona, ki ureja stvarnopravna razmerja, o posledicah prenehanja stavbne pravice. Težava je nastopila v vseh tistih primerih, ko so javni partnerji podelili stavbno pravico brez uporabe pravil, ki veljajo za koncesijska razmerja ali razmerja javno-zasebnih partnerstev in ni bilo pravne podlage za uporabo specialne določbe iz tretjega odstavka 73. člena ZJZP.

Z novelo SPZ-B se je navedena izjema prenesla tudi na druga pogodbena razmerja in ni vezana več le na razmerja javno-zasebnih partnerstev.

[1] Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20.

[2] Uradni list RS, št. 127/06.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


JAVNO NAROČANJE za ponudnike

Objavljeno: 20. 4. 2020 - Nina Pekolj

Agencija poti organizira online delavnico z naslovom “JAVNO NAROČANJE za ponudnike – jedrnato od A do Ž s praktičnimi nasveti”, na katerem bomo sodelovali člani ekipe Inštituta za javno-zasebno partnerstvo.

Namen te interaktivne online delavnice je na konkretnih primerih predstaviti, kako naročniki izvajajo postopke javnega naročanja (tj.: »Kaj naročnike žulji?«) in kateri so tisti triki, ki jih mora poznati vsak ponudnik za pripravo in oddajo dopustne ponudbe. Učenje na lastnih napakah na trgu javnih naročil ne pomeni zgolj izgubljenega posla, pač pa zamujene številne priložnosti. Ta delavnica je primerna tako za začetnike kot tudi za izkušene ponudnike, ki potrebujejo koristne nasvete.

Online delavnica bo potekala 6. 5. 2020. Več o dogodku in program si lahko ogledate na spletni strani organizatorja – Agencija poti.

 

 

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Javno naročanje – ključni izzivi za ponudnike

Objavljeno: 17. 4. 2020 - Nina Pekolj

Tax-Fin-Lex organizira spletni seminar z naslovom “Javno naročanje – ključni izzivi za ponudnike” na katerem bo sodeloval doc. dr. Boštjan Ferk, ustanovitelj in direktor Inštituta za javno-zasebno partnerstvo.

Namen spletnega seminarja je odgovoriti na ključna vprašanja s katerimi se srečajo ponudniki v različnih fazah postopka oddaje javnega naročila. Postopki oddaje javnih naročil so namreč formalizirani in ponudniki imajo v določenih fazah postopka oddaje javnega naročila časovno omejene pravice, ki jih lahko izkoristijo. V primeru, da postavljen rok poteče, so svojo možnost zamudili in so praviloma prekludirani pri uveljavljanju morebitnih kršitev, ki so jih zaznali v postopku oddaje javnega naročila.

Spletni seminar bo potekal 23. 4. 2020. Več o dogodku in program si lahko ogledate na spletni strani organizatorja – Tax-Fin-Lex.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Kako izkoristiti trenutne razmere za sklepanje novih poslov?

Objavljeno: 16. 4. 2020 - Nina Pekolj

“Mnogi strokovnjaki opozarjajo na negativne posledice, ki jih bodo ukrepi sprejeti v času epidemije imeli na celotno gospodarstvo, tudi napovedi UMAR se dnevno spreminjajo in kažejo neugodne kazalnike. V času krize morajo mala in srednje velika podjetja tako ravnati še bolj proaktivno in učinkovito, tj. s sklepanjem poslov, ki bodo prinesli trajnejše in dolgoročne učinke.”

 

Celoten prispevek je objavljen na spletni strani Agencije poti.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Začasni ukrepi ZIUZEOP na področju javnega naročanja

Objavljeno: 15. 4. 2020 - Nina Pekolj

Z dnem 11. 4. 2020 je začel veljati interventni Zakon za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/2020; ZIUZEOP), ki posega tudi v določbe ZJN-3. Predvideni so v nadaljevanju navedeni ukrepi za blažitev negativnih posledic epidemije na gospodarstvo.

  1. V prvem odstavku 90. člena ZIUZEOP je določeno, da se za obdobje do 15. novembra 2020 dvigujejo mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 za javne naročnike na splošnem področju in sicer, da se za javna naročila blaga in storitev, katerih vrednost je nižja od 40.000 eurov ter za javna naročila gradenj, katerih vrednost je nižja od 80.000 eurov.
  2. V drugem odstavku 90. člena ZIUZEOP je določeno, da se do 15. aprila 2021 ne uporablja četrti odstavek 66. člena ZJN-3, ki sicer določa, da občina izvaja postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine in da za namene izračuna ocenjenih vrednosti javnih naročil občina in njeni ožji deli predstavljajo eno organizacijsko enoto.
  3. V 91. členu ZIUZEOP je določeno, da se v pogodbah o izvedbi javnega naročila, ki so sklenjene z državnimi organi ali samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, javnimi agencijami, javnimi skladi, javnimi zavodi in javnimi gospodarski zavodi ter z drugimi osebami javnega prava, ki so posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije ali proračuna lokalne skupnosti, za dobavo blaga ali izvajanje storitev ali gradnje, v času trajanja epidemije, določbe o pogodbenih kazni zaradi zamude ne uporabljajo, pogodbeno dogovorjeni roki pa se podaljšajo za obdobje trajanja epidemije. Izjema velja za pogodbe, ki se nanašajo na dobavo blaga, ki predstavlja zaščitno opremo, potrebno v boju zoper epidemijo.

 

ZIUZEOP je dostopen na spletni strani Uradnega lista –  povezava.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Kadrovske zahteve pri javnih naročilih kot pogoj in merilo

Objavljeno: 13. 4. 2020 - Petra Ferk

Uradni list organizira strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja z naslovom: Dnevi prakse javnih naročil 2020, na katerem bo sodelovala tudi Nina Pekolj, soustanoviteljica in izvršna direktorica Inštituta za javno-zasebno partnerstvo.

Letošnji Dnevi prakse javnih naročil bodo v znamenju številnih sprememb, ki so se zgodile na področju javnega naročanja ali pri področni zakonodaji, ki vpliva tudi na javno naročanje. Nina Pekolj bo predstavila temo: “Kadrovske zahteve pri javnih naročilih kot pogoj in merilo“.

 

Spletni dnevi prakse javnih naročil bodo potekali dne 14. in 15. maj 2020. Več o programu in urniku si lahko ogledate na spletni strani dogodka: Dnevi prakse javnih naročil.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

Objavljeno: 5. 3. 2020 - Boštjan Ferk

 

Agencija POTI organizira strokovni seminar z naslovom »Javno-zasebna partnerstva od A do Ž« na katerem bo predavala doc. dr. Petra Ferk, direktorica razvojnih projektov na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo.

Naložbeni načrt za Evropo glede izgradnje javne infrastrukture vpeljuje premik od njenega financiranja iz izključno javnih sredstev in subvencij v smeri javno-zasebnih partnerstev in finančnih inštrumentov. Na seminarju bodo zato podrobneje predstavljena javno-zasebna partnerstva, predstavljen bo njihov zakonodajni okvir s poudarkom na Zakonu o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP), različne oblike in modeli, postopek vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva, podan bo tudi hiter vpogled v finančno perspektivo 2021-2027 in predstavljeno kombiniranje različnih virov financiranja za izvedbo projektov javno-zasebnih partnerstev.

 

Seminar bo potekal 18. marca 2020 v Ljubljani. Več informacij o dogodku in prijava na: http://www.agencija-poti.si/Izobrazevanje/Vsa-izobrazevanja/ArtMID/638/ArticleID/553/Javno-zasebna-partnerstva-od-A-do-%c5%bd

 

 

 

 

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Javno zasebna partnerstva – ali obstaja recept za uspeh?

Objavljeno: 4. 3. 2020 - Nina Pekolj

“Žal javno-zasebno partnerstvo ni čudežna formula za reševanje problemov javnega sektorja, lahko pa je učinkovito orodje, ki ob pravilni uporabi prinese pozitivne rezultate v korist vseh, tako za javnega kot zasebnega partnerja ter zlasti uporabnikov, zaradi katerih se projekti izvajajo.”

 

Celoten prispevek je objavljen na spletni strani Agencije poti.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


SKUPNO IZVAJANJE JAVNIH PROJEKTOV IN SKUPNO JAVNO NAROČANJE KOT ODGOVOR NA IZZIVE, KI ČAKAJO OBČINE V FINANČNI PERSPEKTIVI 2021-2027

Objavljeno: 19. 2. 2020 - Boštjan Ferk

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z možnostmi učinkovitega črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, in sicer z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb na podlagi skupnega izvajanja javnih projektov in skupnega javnega naročanja.

Seminar bo potekal v torek, 24. marca 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru.

 

Več informacij in prijave na: https://skupnostobcin.si/dogodek/skupno-izvajanje-javnih-projektov-in-skupno-javno-narocanje-kot-odgovor-na-izzive-ki-cakajo-obcine-v-financni-perspektivi-2021-2027/

 

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Top e-delavnica 14.2.2020: tokrat na vrsti merila

Objavljeno: 4. 1. 2020 - Petra Ferk

Dne 14. 2. 2020 bo potekala druga delavnica v seriji “E javno naročanje ob jutranji kavi” na temo “Pametna merila in pametno vrednotenje: Primeri socialno-ekonomskih, inovativnih in okoljskih meril ter meril kakovosti – kdaj in kje jih uporabiti, vzorčni modeli vrednotenja ter samodejno ocenjevanje”. Obravnavali bomo teme:

  • Socialno-ekonomska, inovativna in okoljska merila – Normativni okvir in smernice
  • Najnižja cena vs. merila kakovosti
  • Analiza izbranih primerov socialno-ekonomskih, inovativnih in okoljskih meril ter meril kakovosti iz prakse
  • Vzorčni modeli vrednotenja ter avtomatično ocenjevanje ponudb

Dne 31. 1. 2020 je že potekala delavnica na temo “Ključne elektronske nabavne tehnike in orodja: Dinamični nabavni sistemi, elektronski okvirni sporazumi in elektronski katalogi, e-pogajanja in e-dražbe kot odgovor za številne glavobole (tudi drobljenje)”.

Kje: Plečnikova hiša na Karunovi ulici 4–6 v Trnovem, Ljubljana.

Načrtujemo ponovitev v spomladanskih mesecih za Štajersko regijo!

Več informacij tukaj, prijave na info@pppforum.si. Lepo vabljeni, da se nam pridružite!

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


KONFERENCA »DNEVI JAVNIH NAROČIL«

Objavljeno: 3. 1. 2020 - Petra Ferk

Ekipa Inštituta za javno-zasebno partnerstvo sodeluje na tradicionalni 21. konferenci »DNEVI JAVNIH NAROČIL« z naslovom »KAKO USPEŠNO ODPRAVITI ANOMALIJE V PROCESU JAVNEGA NAROČANJA?« v organizaciji Agencije za management v sodelovanju z Društvom za javna naročila, ki bo potekala dne 12. in 13. marca 2020 v Kongresnem centeru Portus, Hotel Slovenija, Portorož.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite!

Več informacij najdete na povezavi tukaj.

 

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Trendi na področju mobilnosti

Objavljeno: - Petra Ferk

Na konferenci Zlati kamen dne 11. februarja 2020 bo Petra Ferk, Direktorica razvojnih projektov na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo predavala na temo: Zakonodaja, trendi in primeri dobrih praks iz EU na področju mobilnosti.

Mobilnost je gonilo razvoja, obenem je promet eden največjih virov onesnaženja. Investicije v tem sektorju zahtevajo ogromna velika finančna sredstva, sredstva proračunov so izjemno omejena. Ni presenetljivo, da so številni napori vloženi v iskanje ravnotežja med temi kontradiktornimi dejstvi, tako na zakonodajni ravni kot v praksi. A izzivi so premostljivi, če smo inovativni, pogumni, odprti za spremembe in uporabo kombiniranih virov financiranja. Deluje v drugih državah članicah in ni razloga, da ne bi delovalo tudi v Sloveniji. Podpora EU je na voljo, treba jo je izkoristiti. Prve občine akterke so že v akciji tudi pri nas.

 

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Od 1. 1. 2020 nov vrednostni prag za koncesije

Objavljeno: 30. 12. 2019 - Petra Ferk

V skladu z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2019/1827 z dne 30. oktobra 2019 o spremembi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za koncesije znaša mejna vrednost za koncesije od 1. januarja 2020 naprej 5 350 000 EUR. Nad to vrednostjo je torej v celoti potrebno upoštevati določbe Zakona o nekaterih koncesijkih razmerjih oz. Direktive 2014/23/EU o koncesijskih pogodbah.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Pomen načel v javnih pogodbah

Objavljeno: 9. 12. 2019 - Petra Ferk

Dne 12. decembra 2019 se bosta Petra Ferk in Boštjan Ferk udeležila znanstvene konference na temo pomena načel v javnih pogodbah, ki bo potekala na fakulteti Paris Est Créteil. Udeleženci bodo predstavili razvoj in ureditev v posameznih državah, Petra in Boštjan Ferk za Slovenijo, v letu 2020 pa bodo prispevki udeležencev objavljeni v zbirki “Administrative law / droit administratif” (Larcier, zbirko vodi J. B. Auby).

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Novela ZPVPJN-C

Objavljeno: 4. 12. 2019 - Petra Ferk

V Uradnem list RS  št. 72/19 z dne 4.12.2019 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), ki začne veljati 19. decembra 2019. Novela naj bi prinesla učinkovitejše pravno varstvo zoper kršitve pri večjih infrastrukturnih projektih, kjer so pogoste pritožbe, ter okrepile neodvisnost in strokovnost Državne revizijske komisije.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU

Objavljeno: 15. 11. 2019 - Nina Pekolj

Evropska komisija je sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Nove mejne vrednosti začnejo veljati s 1. januarjem 2020.

Na splošnem področju so bile mejne vrednosti spremenjene, kot sledi:

a) iz 144.000 na 139.000 EUR – za blago in storitve, ki jih naročajo državni organi in organi samoupravnih
lokalnih skupnosti,
b) iz 221.000 EUR na 214.000 EUR – za blago in storitve, ki jih naročajo drugi naročniki,
c) iz 5.548.000 EUR na 5.350.000 EUR – za gradnje.

 

Na infrastrukturnem področju so bile mejne vrednosti spremenjene, kot sledi:

a) iz 443.000 EUR na 428.000 EUR – za blago in storitve,
b) iz 5.548.000 EUR na 5.350.000 EUR – za gradnje.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Novela Uredbe o zelenem javnem naročanju

Objavljeno: 9. 11. 2019 - Petra Ferk

Vlada Republike Slovenije je 24. oktobra 2019 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 64/2019), ki je začela veljati z 9. novembrom 2019. Spremembe in dopolnitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (v nadaljevanju: Uredba) so bile potrebne zaradi opozoril Evropske komisije o nepravilnem prenosu in nepravilni uporabi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, poleg tega pa se je ugotovilo še nekatere manjše pomanjkljivosti, ki so se kot takšne izkazale v teku uporabe Uredbe. Sprememba Uredbe natančneje določa v 5. členu opredeljene izjeme od zelenega javnega naročanja. Poleg tega je prišlo do sprememb nekaterih ciljev zelenega javnega naročanja, ki so opredeljeni v 6. členu Uredbe, pri čemer je pri javnem naročanju hrane v ospredju povečanje obveznega deleža živil, ki morajo biti iz shem kakovosti in sicer iz dosedanjih 15 na 20 odstotkov. Glede naročanja tekstilnih izdelkov pa se je delež v tekstilnih izdelkih vsebovanih bombažnih in drugih naravnih vlaken, ki morajo biti pridobljena na ekološki način, povečal na 10 odstotkov. Nadalje je spremenjen tudi osmi odstavek 7. člena Uredbe, ki sedaj določa, da metodologije za izračun stroškov v življenjski dobi vozila ni potrebno uporabiti, v kolikor so informacije glede emisij CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev pomanjkljive ali nedostopne. Dodana je možnost, da se v tem primeru v tehničnih specifikacijah zgolj opredeli minimalne tehnične zahteve za energetsko in okoljsko sprejemljivost, zlasti glede emisij CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih