IZBERI TEMO

Nova sodba s področja JN pred Sodiščem EU iz Slovenije

Objavljeno: 18. 9. 2020 - Boštjan Ferk

Sodišče Evropske unije v zadevi C‑367/19

Tax-Fin-Lex d.o.o. proti Ministrstvu za notranje zadeve, ob udeležbi LEXPERA d.o.o.

Sodišče Evropske unije je 10. septembra 2020 javno razglasilo sodbo, katere predmet je bil predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložila Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil z odločbo z dne 30. aprila 2019, ki je na Sodišče prispela 8. maja 2019, v postopku Tax-Fin-Lex d.o.o. proti Ministrstvu za notranje zadeve, ob udeležbi LEXPERA d.o.o.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe je bil vložen v okviru spora med družbo Tax-Fin-Lex d.o.o. s sedežem v Sloveniji in Ministrstvom za notranje zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo), ker je to zavrnilo ponudbo, ki jo je ta družba predložila v okviru postopka oddaje javnega naročila.

Družba Tax-Fin-Lex je v postopku oddaje javnega naročila ponudila ceno 0 EUR. S sklepom z dne 11. januarja 2019 je bila obveščena, prvič, o zavrnitvi njene ponudbe z obrazložitvijo, da končna cena njene ponudbe znaša 0 EUR, kar je po mnenju ministrstva v nasprotju s pravili javnega naročanja, in drugič, o oddaji javnega naročila za prvi sklop drugemu od ponudnikov. Družba je pri ministrstvu  vložila zahtevek za revizijo njegovega sklepa o zavrnitvi njene ponudbe. Ministrstvo je ta zahtevek zavrnilo in zadevo odstopilo v reševanje predložitvenemu sodišču, s čimer se je začel postopek pred njim. Državna revizijska komisija je predložila Sodišču v predhodno odločanje dve vprašanji glede katerih je tekel spor in sicer:

1.      Ali je podana ,odplačnost pogodbenega razmerja‘ kot element javnega naročila v smislu člena 2(1)(5) Direktive 2014/24, če sicer naročnik ni zavezan za nobeno protidajatev, gospodarski subjekt pa z izvedbo naročila pridobi dostop do novega trga in reference?

2.      Ali je mogoče oz. potrebno člen 2(1)(5) Direktive 2014/24 razlagati na način, da predstavlja podlago za zavrnitev ponudbe s ponudbeno ceno 0,00 EUR?“

Sodišče je ugotovilo, da člen 2(1), točka 5, Direktive 2014/24 ne more pomeniti pravne podlage, na kateri bi bilo mogoče utemeljiti zavrnitev ponudbe, v kateri je predlagana cena 0 EUR. V takšnih primeri, mora naročnik ponudbo opredeliti kot neobičajno nizko ponudbo v smislu 69. Člena Direktive 2014/24 in uporabiti postopek iz te določbe, kar pomeni, da mora od ponudnika zahtevati pojasnilo glede zneska ponudbe. Tako lahko, v skladu z odstavkom 3 tega člena, naročnik takšno ponudbo zavrne le, če v predloženih dokazilih ni zadostno pojasnjena nizka raven predlagane cene ali predlaganih stroškov. Glede na omenjene preudarke je sodišče presodilo, da je potrebno člen 2(1), točka 5, Direktive 2014/24 razlagati tako, da ne pomeni pravne podlage za zavrnitev ponudbe ponudnika v okviru postopka oddaje javnega naročila zgolj iz razloga, da je cena, ki je predlagana v ponudbi, 0 EUR.

Sodišče Evropske Unije je v sodbi napotilo naročnike, da naj v primeru, da se zdi ponudba neobičajno nizka, ponudnika pozovejo, da le ta pojasni ceno ali stroške, ki so v ponudbi predlagani. Navedena pojasnila tako prispevajo k oceni zanesljivosti ponudbe in z njimi se lahko dokaže, da zadevna ponudba, čeprav ponudnik v njej predlaga ceno 0 EUR, ne bo vplivala na pravilno izvedbo naročila. Naročnik mora predložene informacije oceniti tako, da se posvetuje s ponudnikom, in lahko takšno ponudbo zavrne le, če v predhodnih dokazilih ni zadostno pojasnjena nizka raven predlagane cene ali predlaganih stroškov. Pri ocenjevanju teh informacij je treba poleg tega spoštovati načeli enakosti in prepovedi diskriminacije med ponudniki ter načeli preglednosti in sorazmernosti, ki jih mora naročnik upoštevati v skladu s členom 18(1) Direktive 2014/24.
Argument ponudnika, ki je oddal ponudbo s ponudbeno ceno 0 EUR, da je mogoče ceno, predlagano v njegovi ponudbi, pojasniti s tem, da računa na to, da bo, če bo ta ponudba sprejeta, pridobil dostop do novega trga ali reference, je potrebno presoditi v okviru morebitne uporabe člena 69 Direktive 2014/24.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


KREPITEV VLOGE ŽENSK V JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTVIH

Objavljeno: 14. 9. 2020 - Boštjan Ferk

Sekretariat za javno-zasebno partnerstvo Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (v nadaljevanju: Sekretariat za javno-zasebno partnerstvo UN/ECE) je delil prvo številko svojega kratkega zbornika, namenjenega krepitvi vloge žensk v javno-zasebnih partnerstvih.

Prva številka omenjenega zbornika vsebuje sedem priporočil za javni in zasebni sektor, katerih namen je krepitev vloge žensk v javno-zasebnih partnerstvih, kot sledi:

  1. Vlade naj dajo prednost pri izbiri ponudnikom, ki v svojih podjetniških politikah in praksah zaposlovanja spodbujajo enakost spolov in krepitev vloge žensk znotraj in zunaj podjetja.
  2. Pomagajo naj podjetjem, ki jih vodijo ženske, da se lahko le-te potegujejo na razpisih za projekte s pomočjo usposabljanja in posebnih podpornih mehanizmov.
  3. Vlade in zasebni sektor naj podpirajo mlade ženske, ki delujejo kot podjetnice, pri izboljšanju njihovih spretnosti in naj jih naučijo postati poslovne voditeljice prihodnosti.
  4. Ženskam naj ponudijo gibljive urnike, na primer delo na daljavo ali delo s krajšim delovnim časom. Naj jim omogočijo spopadanje s pandemijo COVID-19 in možnost izvajanja ukrepov za zaščito zaposlitve kot sta dopust za varstvo ali plačani dopust. Prav tako naj jim omogočijo, da lahko pomagajo tistim ženskam, ki trpijo nasilje v svojih domovih.
  5. Zasebni sektor naj izboljša vlogo žensk na višjih ravneh odločanja znotraj podjetij, ki izvajajo javno-zasebna partnerstva, pa tudi znotraj samih javno-zasebnih partnerstev.
  6. Spodbuja naj spolno perspektivo v načrtovanju in operativnih fazah projektov za reševanje posebnih izzivov, s katerimi se soočajo ženske – kot so izzivi v zvezi z oskrbo in nasiljem na podlagi spola – ter neenakost med spoloma.
  7. Zagotovijo naj za vse zaposlene enako plačilo za enako delo.

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo si je, poleg navedenega zastavila cilj, da bo sodelovala z javnimi organizacijami in zasebnimi podjetji pri povečanju učinka uspešnega izvajanja navedenih praks.

Sekretariat javno-zasebnih partnerstev UN/ECE si je zadal, da bo še naprej zagotavljal posodobitve namenjene podpori krepitve vloge žensk v javno-zasebnih partnerstvih in delil primere rezultatov ter ukrepov vlad in zasebnih podjetij, da bi k enakemu ravnanju spodbudil tudi druge .

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


JAVNO NAROČANJE – KAKO VZPOSTAVIMO DOLGOROČNA POSLOVNA PARTNERSTVA Z LOKALNIMI PONUDNIKI?

Objavljeno: 24. 8. 2020 - Boštjan Ferk

Partnerstva s ponudniki so v postopkih javnega naročanja ključnega pomena za vzpostavitev uspešnih nabavnih postopkov. V času krize, ko so dobave ovirane, pa je pomen lokalnih dobaviteljev, lokalnih ponudnikov in kratkih dobavnih verig, še toliko pomembnejši, zato je področje javnega naročanja treba obravnavati kot strateško orodje, ki nam bo omogočalo premagati trenutno situacijo.

Namen seminarja je predstavitev nabavnih tehnik, ki nam ob upoštevanju principov strateškega javnega naročanja in predpisov o javnem naročanju omogočajo, da vzpostavimo dolgoročna poslovna partnerstva z lokalnimi ponudniki.

Ob tem se boste na predavanju dotaknili tudi vprašanj vezanih na vpliv obstoječe krize na izvajanje sklenjenih javnih pogodb in možnosti, ki so v zvezi s tem na voljo naročnikom in ponudnikom.

Predavatelja: doc. dr. Boštjan Ferk in Nina Pekolj, univ. dipl. prav.

Datum: četrtek, 15. oktober 2020, od 9.00 do 12.30

Lokacija: TAX-FIN-LEX d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Več informacij na: https://www.tax-fin-lex.si/Dogodki/Izobrazevanje/a022ba24-5393-4993-b712-0956b48fa2f0?n=Javno_naro%C4%8Danje_-_Kako_vzpostavimo_dolgoro%C4%8Dna_poslovna_partnerstva_z_lokalnimi_ponudniki%3F

Vljudno vabljeni!

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


TRADICIONALNI 23. POSVET »DNEVI JAVNIH NAROČIL: »INTERVENTNI UKREPI SPREMINJAJO PRAKSO JAVNEGA NAROČANJA«

Objavljeno: - Boštjan Ferk

Čas novega koronavirusa nas je v preteklih mesecih močno zaznamoval in povzročil, da svet nikoli več ne bo popolnoma enak. Vpliv ukrepov namenjenih spodbujanju domačega gospodarstva je posegel tudi na javnonaročniško področje, kjer so interventni zakoni odprli številna vprašanja glede pravilnosti izvajanja postopkov javnih naročil.

Tokratni, že 23. Tradicionalni posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL«, bo ponujal odgovore na aktualna vprašanja s področja javnega naročanja. Posveta se bo udeležil tudi direktor Inštituta za javno-zasebno partnerstvo doc. dr. Boštjan Ferk, ki bo vodil predavanje z naslovom “Izpeljava javnega naročila “v živo”.

Vse stranke Inštituta za javno-zasebno partnerstvo lahko unovčijo popust v višini 10% zneska kotizacije.

Datum: 8. in 9. oktober 2020

Lokacija: Kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

Več informacij in prijava: https://agencija-management.si/Aktualni-Program

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


JAVNO NAROČANJE ZA PONUDNIKE – JEDRNATO OD A DO Ž S PRAKTIČNIMI NASVETI

Objavljeno: - Boštjan Ferk

Trg javnih naročil predstavlja ogromen potencial za zasebni sektor in ustvarja številne poslovne priložnosti. Vendar pa zahteve za vstop na trg javnih naročil za potencialne ponudnike pogosto predstavljajo velik izziv zaradi pomanjkanja izkušenj, strokovnega znanja in časa.

Namen praktično zasnovane delavnice je na konkretnih primerih predstaviti, kako naročniki izvajajo postopke javnega naročanja (tj.: »Kaj naročnike žuli?«) in kateri so tisti triki, ki jih mora poznati vsak ponudnik za pripravo in oddajo dopustne ponudbe. Učenje na lastnih napakah na trgu javnih naročil ne pomeni zgolj izgubljenega posla, pač pa številne
zamujene priložnosti.

Predavateljici: Nina Pekolj, univ. dipl. prav. in Lara Valjavec, mag. prav, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Datum: četrtek 17. septembra 2020, od 9:00 do 15:30

Več informacij o delavnici na:http://www.agencija-poti.si/Izobrazevanje/Vsa-izobrazevanja/ArtMID/638/ArticleID/562/JAVNO-NARO%C4%8CANJE-za-ponudnike-jedrnato-od-A-do-%C5%BD-s-prakti%C4%8Dnimi-nasveti%C5%BD

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


OBRAVNAVA AKCIJSKEGA NAČRTA e-MOPOLI s predlogi spodbujanja mobilnosti na alternativne vire goriv

Objavljeno: - Boštjan Ferk

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, skupaj z Inštitutom za javno zasebno partnerstvo ponovno vabi na razgrnitev e-MOPOLI Akcijskega načrta za spodbujanje trajnostne mobilnosti z alternativnimi gorivi v prometu in predstavitev uvajanja mobilnosti na alternativne vire energije z javno-zasebnimi partnerstvi.

Delavnica bo potekala v torek, 8. 9. 2020. Kraj bo določen naknadno, glede na število prijavljenih in omejitve javnega zbiranja zaradi nevarnosti širitve virusa COVID-19.

Več informacij o dogodku in prijavi najdete na http://e-mobilitygorenjska.si/vabilo-na-delavnico-za-obravnavo-akcijskega-nacrta-e-mopoli-s-predlogi-spodbujanja-mobilnosti-na-alternativne-vire-goriv-v-operativnem-programu-za-izvajanje-evropske-kohezijske-politike-v-obdobju-20/

Vabljeni!

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


1.KONFERENCA PRAVA INFORMACIJSKE VARNOSTI

Objavljeno: - Boštjan Ferk

V Portorožu bo 7. in 8. septembra potekala 1. konferenca prava informacijske varnosti.

Na konferenci bo na temo zagotavljanja interoperabilnosti in integritete podatkov v mednarodnem okolju elektronskega javnega naročanja predavala doc. dr. Petra Ferk, direktorica razvojnih projektov na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo.

Več informacij o dogodku in prijavi lahko najdete na https://www.gvzalozba.si/izobrazevanja/1-konferenca-prava-informacijske-varnosti

Lepo vabljeni!

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


DELAVNICA: Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

Objavljeno: 28. 7. 2020 - Petra Ferk

23. september 2020

Javno-zasebna partnerstva postajajo nuja za zagotavljanje javne infrastrukture in izvajanje javnih služb.

Pridružite se nam, da izveste več, kako se lotiti projekta.

Prijave in več informacij na: Agencija Poti

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Državna poroštva za spodbujanje zasebnih naložb v infrastrukturo

Objavljeno: 25. 7. 2020 - Petra Ferk

Svetovna banka je izdala novo publikacijo z naslovom »Državna poroštva za spodbujanje zasebnih naložb v infrastrukturo«, ki je bila izdana s podporo Svetovalnega instrumenta za javno-zasebno infrastrukturo (Public-Private Infrastructure Advisory Facility, PPIAF) in Globalnega infrastrukturnega sklada (Global Infrastructure Facility, GIF). Publikacija postavlja vladam smernice, temelječe na najboljših praksah pri uporabi jamstev za projekte javno-zasebnih partnerstev.

Pandemija COVID-19 je pod stresni test med drugim postavila tudi dodelitev tveganj pri javno-zasebnih partnerstvih (JZP): tveganja, za katera se je še pred nekaj meseci zdelo, da jih zasebni sektor lahko prevzame, danes morda niso več sprejemljiva. Medtem ko se javno naročniški projekti srečujejo s posledicami motenj v dobavnih verigah in z manjšim povpraševanjem, zasebni sektor bremenijo predvsem finančne posledice in z njimi povezana finančna sposobnost. Zasebni sektor si tako prizadeva za večji prenos tveganj na vlado oz. državo. Iz omenjenega razloge se bo najverjetneje povečalo povpraševanje po državnih poroštvih.

Po drugi strani so vlade po vsem svetu za omilitev posledic pandemije sprejemale pomembne fiskalne pakete z namenom takojšnje podpore zdravstvenemu in socialnemu sektorju ter gospodarstvu. Navedeni fiskalni paketi so bili pogosto financirani s povečanim zadolževanjem, zaradi česar so možnosti, da bi države prevzemale dodatna tveganja in obveznosti omejene, zlasti  če to pod vprašaj postavi že dana poroštva.

Ocenjevanje ali in kako uporabiti državna poroštva je v kriznih časih dokaj podobno kot v času relativne umirjenosti. V obeh primerih bi jih bilo treba strateško uporabljati za kritje posebnih ali ciljnih tveganj skrbno izbranih ekonomsko izvedljivih projektov, ki so deležni ustreznega upravljanja.

Vir: https://blogs.worldbank.org/ppps/using-government-guarantees-carefully-private-sector-redefines-bankability?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Objavljen javni razpis za podelitev koncesij za 1100 mest v domovih za starejše

Objavljeno: 30. 6. 2020 - Boštjan Ferk

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 19.6.2020, objavilo Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za okvirno 1100 mest. Vsebina javnega razpisa je dostopna na spletni povezavi.

Predvidena je podelitev koncesij za obdobje 40 let.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija,
3. da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve,
4. da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve in
5. da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.

Rok za oddajo ponudb je 1. 10. 2020 do 14.00 ure.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


PREGLEDNICA: Postopki javnega naročanja

Objavljeno: 25. 6. 2020 - Nina Pekolj

Pri GV Založbi je v letošnjem letu izšla 3. dopolnjena izdaja preglednice z naslovom Postopki javnega naročanja in temeljni koraki javno-zasebnega partnerstva, katere avtorji so dr. Boštjan Ferk, dr. Petra Ferk ter Lara Valjavec.

Preglednica na kratko in pregledno predstavlja postopke javnega naročanja ter temeljne korake javno-zasebnega partnerstva. Posamezne faze postopka so ponazorjene z barvnimi shemami in miselnimi vzorci. Tretja, dopolnjena izdaja je pripravljena v skladu z ZJN-3 ter zakonskimi določili o nekaterih koncesijskih pogodbah.

 

Vabljeni k naročilu preglednice: GV Založba

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


MEJNE VREDNOSTI ZA UPORABO ZJN-3 IN OBJAVE JN

Objavljeno: 16. 6. 2020 - Petra Ferk

MEJNE VREDNOSTI ZA UPORABO ZJN-3 IN OBJAVE JN – SPLOŠNO PODROČJE

Vrsta naročnika Vrsta predmeta JN Obvezna objava na Portalu JN Obvezna objava na portalu EU
Naročniki, ki so državni organi, njihovi organi v sestavi ter organi samoupravnih lokalnih skupnosti Blago, storitve 20.000 EUR

40.000 EUR*

139.000 EUR
gradnje 40.000 EUR

80.000 EUR*

5.350.000 EUR
Socialne in druge posebne storitve 750.000 EUR 750.000 EUR
Drugi naročniki po ZJN-3

(druge osebe javnega prava v skladu s točko c) 9. člena ZJN-3)

Blago, storitve 20.000 EUR

40.000 EUR*

214.000 EUR
gradnje 40.000 EUR

80.000 EUR*

5.350.000 EUR
Socialne in druge posebne storitve 750.000 EUR 750.000 EUR

(vrednosti so brez DDV)

*Mejna vrednost velja do 15. 11. 2020 – Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20).

MEJNE VREDNOSTI ZA UPORABO ZJN-3 IN OBJAVE JN – INFRASTRUKTURNO PODROČJE

Vrsta naročnika Vrsta predmeta JN Obvezna objava na Portalu JN Obvezna objava na portalu EU
Naročniki na infrastrukturnem področju Blago, storitve 50.000 EUR 428.000 EUR
gradnje 100.000 EUR 5.350.000 EUR
Socialne in druge posebne storitve 1.000.000 EUR 1.000.000 EUR

(vrednosti so brez DDV)

 

MEJNE VREDNOSTI ZA IZBIRO POSTOPKA ODDAJE JN

Vrsta naročnika Vrsta predmeta JN Obvezna objava na Portalu JN
Naročilo male vrednosti Blago, storitve Enaka ali višja od 20.000 EUR in nižja od 139.000 EUR
gradnje Enaka ali višja od 40.000 EUR in nižja od 500.000 EUR

 

Enaka ali višja od 40.000 EUR in nižja od 1.000.000 EUR*

Konkurenčni postopek s pogajanji, Postopek s pogajanji brez objave Blago, storitve Enaka ali višja od 20.000 EUR in nižja od 139.000 EUR
gradnje Enaka ali višja od 40.000 EUR in nižja od 5.350.000 EUR

(vrednosti so brez DDV)

*Velja do 15. 4. 2021 – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20).

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Dvig višine ocenjene vrednosti za javno naročanje gradenj (ZIUOOPE)

Objavljeno: 5. 6. 2020 - Nina Pekolj

Z dnem 31. 5. 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). S tem zakonom se določajo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

 

Slednji med drugim posega tudi v določbe ZJN-3 in sicer:

  1. dviguje se mejna vrednost za uporabo postopka naročila male vrednosti za javno naročanje gradenj (tj. do vrednosti naročila 1.000.000 eur) ter
  2. razširja možnost uporabe popravnega mehanizma tudi v primeru, če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ali preverjanja znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ali prijave ali preverjanja ta subjekt ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

 

Uporaba 38. člena ZIUOOPE je začasne narave in se uporablja do 15. aprila 2021.

 

ZIUOOPE je dostopen na spletni strani Uradnega lista – povezava.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Dopustno omejevanje udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in EU oz. kako okrepiti sodelovanje z lokalnimi ponudniki

Objavljeno: 19. 5. 2020 - Boštjan Ferk

… V Sloveniji se vsake toliko časa odpre debata glede dopustnih omejitev udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in EU. Navedena debata je še toliko bolj na mestu v času krize, ko se sprejemajo ukrepi za pomoč lokalnemu gospodarstvu. 

Komisija zato v zgoraj citiranih Smernica naročnikom predstavlja pravno dopustne možnosti, ki so skladne z javno-naročniškim okvirjem, ki ga postavlja pravo EU in omogočajo, da se dostop ponudnikom iz tretjih držav dopustno omeji. Pri tem se izpostavljata predvsem institut neobičajno nizke cene in uvajanje strateškega javnega naročanja, ki vključuje ustrezno opredelitev in merjenje kakovosti v postopkih oddaje javnih naročil ter spoštovanje okoljskih, socialnih, delovnopravnih in drugih standardov, ki veljajo v EU.

….

… V času krize, ki jo živimo je pomen lokalnih dobaviteljev, lokalnih ponudnikov in kratkih dobavnih verig, še toliko pomembnejši, zato je tudi področje javnega naročanja treba obravnavati kot strateško orodje, ki nam bo omogočalo premagati trenutno situacijo. Za ta namen imamo tudi v Sloveniji na voljo dovolj orodij, znanja in nabavnih tehnikih, ki nam ob upoštevanju principov strateškega in pametnega javnega naročanja, ki ne temelji le na merilu cene, omogočajo dosego zastavljenih ciljev.

Celoten prispevek je objavljen na spletni strani TAX-FIN-LEX.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Epidemija (oz. 90. in 91. člen ZIUZEOP) kot odskočna deska za spremembo nabavne strategije pri javnih naročnikih in povečanje učinkovitosti javnega naročanja v Sloveniji

Objavljeno: 6. 5. 2020 - Nina Pekolj

“Z dnem 11. 4. 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki posega tudi v določbe javno naročniške zakonodaje. Osrednji cilj interventnega zakona je večje vključevanje lokalnega gospodarstva v sistem črpanja javnih sredstev v postopkih javnega naročanja. Ukrepi, s katerimi ZIUZEOP skuša slednje doseči, odpirajo več kompleksnih pravnih vprašanj, naslovljenih na širok krog javnih naročnikov, vendar pa lahko njihova pravilna uporaba in prizadevanja javnih naročnikov spremenita način vodenja postopkov javnega naročanja in s tem poveča učinkovitost javnega naročanja.

[…]

Kot izhaja iz obrazložitve zakona, želi Vlada RS s tem ukrepom spodbuditi hitrejšo oddajo javnih naročil zaradi nepričakovanih okoliščin in njihovo plasiranje v gospodarstvo ter večjo oddajo naročil lokalnemu gospodarstvu. Oba cilja je s predmetnim ukrepom mogoče doseči, vendar sta za uspeh odvisna težnja javnih naročnikov k spodbujanju konkurence ter njihova proaktivnost pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil v sodobnem nabavnem okolju. Evidenčna naročila, po številu kot tudi po vrednosti predstavljata velik delež na trgu javnih naročil in s tem izjemen poslovni potencial za dobavitelje blaga, izvajalce storitev in gradenj, predvsem za majhna in srednje velika podjetja, katerih ekonomija obsega narekuje optimalno izkoriščenost kadrovskih in tehničnih kapacitet pri izvajanju poslov uvodoma navedenih vrednosti. Vendar pa je navedeni potencial lahko s strani lokalnega gospodarstva izkoriščen zgolj v obsegu, ki jim je dejansko dostopen, torej v odvisnosti od stopnje transparentnosti izvajanja postopkov oddaje evidenčnih (javnih) naročil. Oddaja evidenčnega naročila, kot že navedeno, ne zahteva objave obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil, niti druge javne objave povabila k oddaji ponudbe, kar pa ne pomeni, da slednje ni dopustno.”

 

Celoten prispevek je objavljen na spletni strani Tax-Fin-Lex.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Kako vzpostavimo dolgoročna poslovna partnerstva z lokalnimi ponudniki?

Objavljeno: 5. 5. 2020 - Nina Pekolj

Partnerstva s ponudniki so v postopkih javnega naročanja ključnega pomena za vzpostavitev uspešnih nabavnih postopkov. V času krize, ko so dobave ovirane, pa je pomen lokalnih dobaviteljev, lokalnih ponudnikov in kratkih dobavnih verig, še toliko pomembnejši, zato je področje javnega naročanja treba obravnavati kot strateško orodje, ki nam bo omogočalo premagati trenutno situacijo. Namen seminarja je predstaviti nabavne tehnike, ki nam ob upoštevanju principov strateškega javnega naročanja in predpisov o javnem naročanju omogočajo, da vzpostavimo dolgoročna poslovna partnerstva z lokalnimi ponudniki. Ob tem se bomo dotaknili tudi vprašanj vezanih na vpliv obstoječe krize na izvajanje sklenjenih javnih pogodb in možnosti, ki so v zvezi s tem na voljo naročnikom in ponudnikom.

Tax-Fin-Lex organizira online izobraževanje z naslovom “Javno naročanje – Kako vzpostavimo dolgoročna poslovna partnerstva z lokalnimi ponudniki?” na katerem bosta sodelovala doc. dr. Boštjan Ferk in Nina Pekolj. Online izobraževanje po potekalo dne 27. 5. 2020. Več o dogodku si lahko ogledate na spletni strani organizatorja Tax-Fin-Lex.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Novela Stvarnopravnega zakonika – SPZ-B, ki spreminja določbo 2. odstavka 263. člena SPZ glede obveznosti plačila nadomestila ob prenehanju stavbne pravice

Objavljeno: 3. 5. 2020 - Boštjan Ferk

Sprejeta je bila novela Stvarnopravnega zakonika[1] – SPZ-B s katero se je spremenila določba drugega odstavka 263. člena SPZ, ki je določala, da mora lastnik nepremičnine imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

Novela SPZ-B v 19. členu spreminja zgoraj citirano določbo drugega odstavka 263. člena SPZ tako, da se ta glasi:

»(2) Lastnik nepremičnine mora imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati nadomestilo v višini povečanja tržne vrednosti nepremičnine, če se ne dogovorita drugače ali če drug zakon ne določa drugače.«.

Gre za bistveno spremembo, ki pomembno vpliva tudi na razmerja javno-zasebnih partnerstev in koncesijska razmerja, saj do novele kogento določbo spreminja v dispozitivno, kar pomeni, da je pogodbenima strankama dopuščeno, da navedeno vprašanje nadomestila za povečano vrednost nepremičnine ob prenehanju stavbne pravice uredita s pogodbo. Prav tako je odpadla kogentna določba, da mora višina nadomestila znašati najmanj polovico povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

Do novele SPZ-B je bila v praksi namreč pogosto uporabljena specialna določba tretjega odstavka 73. člena Zakon o javno-zasebnem partnerstvu[2] – ZJZP, ki določa, da se višina nadomestila ob prenehanju razmerja javno-zasebnega partnerstva uredi s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer se ne uporabljajo pravila zakona, ki ureja stvarnopravna razmerja, o posledicah prenehanja stavbne pravice. Težava je nastopila v vseh tistih primerih, ko so javni partnerji podelili stavbno pravico brez uporabe pravil, ki veljajo za koncesijska razmerja ali razmerja javno-zasebnih partnerstev in ni bilo pravne podlage za uporabo specialne določbe iz tretjega odstavka 73. člena ZJZP.

Z novelo SPZ-B se je navedena izjema prenesla tudi na druga pogodbena razmerja in ni vezana več le na razmerja javno-zasebnih partnerstev.

[1] Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20.

[2] Uradni list RS, št. 127/06.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


JAVNO NAROČANJE za ponudnike

Objavljeno: 20. 4. 2020 - Nina Pekolj

Agencija poti organizira online delavnico z naslovom “JAVNO NAROČANJE za ponudnike – jedrnato od A do Ž s praktičnimi nasveti”, na katerem bomo sodelovali člani ekipe Inštituta za javno-zasebno partnerstvo.

Namen te interaktivne online delavnice je na konkretnih primerih predstaviti, kako naročniki izvajajo postopke javnega naročanja (tj.: »Kaj naročnike žulji?«) in kateri so tisti triki, ki jih mora poznati vsak ponudnik za pripravo in oddajo dopustne ponudbe. Učenje na lastnih napakah na trgu javnih naročil ne pomeni zgolj izgubljenega posla, pač pa zamujene številne priložnosti. Ta delavnica je primerna tako za začetnike kot tudi za izkušene ponudnike, ki potrebujejo koristne nasvete.

Online delavnica bo potekala 6. 5. 2020. Več o dogodku in program si lahko ogledate na spletni strani organizatorja – Agencija poti.

 

 

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Javno naročanje – ključni izzivi za ponudnike

Objavljeno: 17. 4. 2020 - Nina Pekolj

Tax-Fin-Lex organizira spletni seminar z naslovom “Javno naročanje – ključni izzivi za ponudnike” na katerem bo sodeloval doc. dr. Boštjan Ferk, ustanovitelj in direktor Inštituta za javno-zasebno partnerstvo.

Namen spletnega seminarja je odgovoriti na ključna vprašanja s katerimi se srečajo ponudniki v različnih fazah postopka oddaje javnega naročila. Postopki oddaje javnih naročil so namreč formalizirani in ponudniki imajo v določenih fazah postopka oddaje javnega naročila časovno omejene pravice, ki jih lahko izkoristijo. V primeru, da postavljen rok poteče, so svojo možnost zamudili in so praviloma prekludirani pri uveljavljanju morebitnih kršitev, ki so jih zaznali v postopku oddaje javnega naročila.

Spletni seminar bo potekal 23. 4. 2020. Več o dogodku in program si lahko ogledate na spletni strani organizatorja – Tax-Fin-Lex.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Kako izkoristiti trenutne razmere za sklepanje novih poslov?

Objavljeno: 16. 4. 2020 - Nina Pekolj

“Mnogi strokovnjaki opozarjajo na negativne posledice, ki jih bodo ukrepi sprejeti v času epidemije imeli na celotno gospodarstvo, tudi napovedi UMAR se dnevno spreminjajo in kažejo neugodne kazalnike. V času krize morajo mala in srednje velika podjetja tako ravnati še bolj proaktivno in učinkovito, tj. s sklepanjem poslov, ki bodo prinesli trajnejše in dolgoročne učinke.”

 

Celoten prispevek je objavljen na spletni strani Agencije poti.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih