Koncesije in javno-zasebna partnerstva


TEST JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

Test javno-zasebnega partnerstva je namenjen odgovoru na vprašanje, ali je izvedba konkretnega projekta mogoča in smotrna. V primeru, če je ugotovljeno, da je izvedba konkretnega projekta javno-zasebnega partnerstva mogoča in smotrna, iščemo najprimernejšo obliko javno-zasebnega partnerstva za izvedbo.

Test javno-zasebnega partnerstva predstavlja neke vrste analizo trga potencialnih ponudnikov, kjer se preveri ali je določen projekt tržno zanimiv za izvedbo v obliki javno-zasebnega partnerstva in na kakšen način ter kateri modeli javno-zasebnega partnerstva bi bili najbolj optimalni.

Eden od ciljev izvedbe testa javno-zasebnega partnerstva je pridobiti podatke potrebne za pripravo ekonomske analize in investicijske dokumentacije.

Test javno-zasebnega partnerstva se izvede na način, da se pripravi in objavi ustrezno povabilo potencialnim ponudnikom, v katerem se kratko povzame vsebino projekta in cilje javnega partnerja ter pričakovano vsebino vloge o zainteresiranosti.

Skladno z 32. členom ZJZPmora javni partner praviloma enkrat letno, z javnim pozivom pozvati morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva na področjih, kjer bi lahko bili izpolnjeni pogoji za javno sofinanciranje zasebnega projekta (na primer izgradnja zasebnega, javnosti dostopnega parkirišča) ali kjer obstaja interes za zasebno vlaganje v javne projekte (na primer komunalne gospodarske javne službe na področju kanalizacije, plinifikacije).

Javni partnerji poziv izvedejo najkasneje po vključitvi projekta v načrt razvojnih programov ali drug akt podobne vsebine enkrat letno, in sicer v treh mesecih po sprejemu proračuna.

Na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo ugotavljamo, da javni partnerji testa javno-zasebnega partnerstva pogosto niti ne izvedejo ali ga izvedejo pomanjkljivo, kar prinaša negativne posledice., sajtest javno-zasebnega partnerstva po našem mnenju predstavlja priložnost, da javni partner pridobi dragocene podatke o nadaljevanju projekta. Poziv promotorjem mora zato biti oblikovan na način, da zasebne partnerje spodbujati k sodelovanju v predhodnem postopku.

Survey concept

V primeru sofinanciranja projektov s strani skladov EU je test javno-zasebnega partnerstva pogosto pogoj za pripravo vloge.

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v okviru izvedenega testa javno-zasebnega partnerstva nudi naslednje storitve:

  • objava javnega poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva preko portala javni;
  • sodelovanje pri oblikovanju pojasnil javega poziva preko portala JN;
  • odpiranje prispelih vlog;
  • po potrebi izvedba ustnega pojasnjevalnega sestanka s promotorji, ki so podali vloge;
  • pisna opredelitev rezultatov analize prispelih vlog in opredelitev možnosti izvedbe projekta kot javno-zasebnega partnerstva.
Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih