Koncesije in javno-zasebna partnerstva


Z NAROČNIKI S SKUPNIMI MOČMI DO VZPOSTAVITVE JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

Na nas se obračajo številni naročniki, ki vedno pogosteje razmišljajo o zagotavljaju javnih služb in vzpostavitvi javne infrastrukture s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. V postopkih javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev smo tako nudili oporo že v več kot 60 slovenskih občinah in pri številnih drugih naročnikih. Še vedno pa je med naročniki mogoče čutiti veliko negotovost, zlasti, ker primeri dobre prakse javno-zasebnih partnerstev v Sloveniji niso poznani in ker niso številčni. Zato naročniki ne vedo, kako bi se projekta lotili in imajo številna vprašanja in pomisleke, če sploh in kako se lotiti vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva. Zlasti jih zanima, katere naloge jih čakajo in v kolikšni meri bi jim bili lahko v podporo in pomoč.

Podpora naročnikom v postopku vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva z naše strani “tipično” zajema sledeče storitve:

I. TEST JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA:

 • priprava javnega poziva potencialnim ponudnikom za realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva;
 • identifikacija potencialnih ponudnikov, njihovih specifičnih potreb in interesov;
 • izvedba predstavitvenih sestankov s potencialnimi ponudniki in njihova dokumentacija;
 • pisna opredelitev rezultatov analize trga in opredelitev možnosti izvedbe projekta kot javno-zasebnega partnerstva.

II. SODELOVANJE PRI IZVEDBI PREDHODNEGA POSTOPKA:

 • priprava pravne študije, v okviru katere se identificira projekt, ki vključuje javni interes in je primeren za realizacijo v obliki javno-zasebnega partnerstva. V okviru pravne študije se pomočjo SWOT analize (primerjave prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti) primerjajo različni modeli in oblike javno-zasebnih partnerstev z namenom oblikovanja predloga optimalne oblike javno-zasebnega partnerstva glede na vsebino projekta, konkretne partnerje javno-zasebnega razmerja ter glede na naravo razmerja med partnerji, načina financiranja ter alokacijo tveganj. Pravna študija predstavlja osnovo, na kateri se gradi pravno razmerje javno-zasebnega partnerstva, kot relativno dolgoročno in stabilno ter uravnoteženo partnerstvo;
 • priprava ekonomske študije – investicijskega elaborata, katerega namen je primerjati ekonomske vidike realizacije projekta v okviru različnih variant. Praviloma se primerjata varianta izvedbe projekta na klasičen način v obliki javnega naročila in varianta izvedbe projekta v obliki optimalnega modela javno-zasebnega partnerstva, kot izhaja iz pravne študije. Investicijski elaborat se pripravi ob smiselni uporabi določb Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Investicijski elaborat predstavlja ekonomsko osnovo, na kateri se oblikuje razmerje javno-zasebnega partnerstva;
 • priprava terminskega plana in plana aktivnosti do izbora izvajalca javno-zasebnega partnerstva;
 • pri zahtevnejših projektih javno-zasebnih partnerstev se pripravi tudi matrica razdelitve poslovnih tveganj, ki se tudi ekonomsko oceni, pri čemer se izvedejo simulacije realizacije projekta po različnih variantah;
 • sodelovanje pri pripravi ocene možnosti izvedbe javno-zasebnega partnerstva glede na vsebino 8. člena ZJZP, vključno s pripravo obrazložitve in s sodelovanjem v postopku njenega sprejemanja;
 • sodelovanje pri pripravi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu  glede na vsebino 11. člena ZJZP (v obliki sklepa občinskega sveta), vključno s pripravo obrazložitve in s sodelovanjem v postopku sprejemanja;
 • priprava osnutka vsebine akta o javno-zasebnem partnerstvu oz. koncesijskega akta skladno s 36. oz. 40. členom ZJZP in sodelovanje v postopku njegovega dopolnjevanja, vključno s pripravo obrazložitve in s sodelovanjem v postopku sprejemanja.

III. SODELOVANJE PRI IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA:

 • svetovanje pri vodenju in izvedbi celotnega postopka javnega razpisa z namenom izbora zasebnega partnerja;
 • priprava osnutka razpisne dokumentacije
 • svetovanje pri vodenju in izvedbi postopka konkurenčnega dialoga ali postopka pogajanj v primerih, ko je to glede na vsebino in predmet javno-zasebnega partnerstva smotrno (vključno z zastopanje naročnika v fazi dialoga ali pogajanj s ponudniki);
 • sodelovanje pri odpiranja ponudb oz. vlog prispelih na javni razpis;
 • priprava osnutka koncesijske pogodbe oz. pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in sodelovanje v postopku njenega usklajevanja;

IV. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI KONČNIH DOKUMENTOV:

 • sodelovanje v postopku pregleda in vrednotenja  prispelih ponudb oz. vlog;
 • priprava osnutka poročila po končanem pregledu in vrednotenju  prispelih ponudb oz. vlog;
 • priprava osnutka akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva;
 • pravno svetovanje v morebitnem pritožbenem postopku, ki teče zoper akt o izbiri;

V. PRAVNO SVETOVANJE OB PODPISU IN IZVAJANJU POGODB:

 • priprava osnutkov pogodb, ki izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in sodelovanje v postopkih njihove uskladitve;
 • pravno svetovanje, povezano z izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu;
 • sodelovanje pri izvajanju pravnega nadzora nad izvajanjem pogodbe;
 • pravno svetovanje v postopkih spreminjanja ali predčasnega prenehanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu;
 • evalvacija in revizija projektov javno-zasebnih partnerstev.
Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih