IZBERI TEMO

Energetsko pogodbeništvo v Občini Medvode

Objavljeno: 31. 1. 2017 - Boštjan Ferk

Na portalu javnih naročil je Občina Medvode objavila javni razpis za JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE MEDVODE. Besedilo javnega razpisa je dostopno na tukaj.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Energetsko pogodbeništvo

Objavljeno: 8. 11. 2016 - Boštjan Ferk

Na področju energetskega pogodbeništva je mogoče opaziti večje aktivnosti tako države kot lokaknih skupnosti. Tako so bili v Uradnem listu RS, št. 67/2016, dne 28. 10. 2016 objavljeni kar trije predpisi, ki napovedujejo nove projekte – ena uredba vlade in dva odloka:

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Spremenjena podporna shema za energijo iz obnovljivih virov in kogeneracije z visokim izkoristkom

Objavljeno: 13. 10. 2016 - Petra Ferk

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči 10. oktobra 2016 odobrila spremembe slovenske podporne sheme za energijo iz obnovljivih virov in soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Na osnovi spremenjene sheme se bo povečala proizvodnja energije iz obnovljivih virov v skladu s cilji EU na področju energije in brez neupravičenega izkrivljanja konkurence.

Kot izhaja iz direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, je cilj Slovenije, da bi do leta 2020 delež energije iz obnovljivih virov znašal 25 % bruto porabljene električne energije v državi. Izvajanje obstoječe sheme je do konca leta 2014 omogočilo, da 21 % energije izhaja iz obnovljivih virov, pričakuje pa se, da bo spremenjena shema omogočila dosego cilja 25 %.

Eno najpomembnejših sprememb sheme predstavlja uvedba razpisnega postopka za odločanje, kdo prejme podporo v okviru sheme, in določitev ustrezne ravni navedene podpore. Slovenija je zlasti uvedla dvokrožni razpisni postopek za povečanje konkurence med morebitnimi upravičenci, da bi podporo prejemali najboljši projekti. To je v skladu s Smernicami Komisije o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020, ki zahtevajo, da se od januarja 2017 takšna pomoč dodeljuje na podlagi jasnega, preglednega in nediskriminatornega konkurenčnega postopka zbiranja ponudb, odprtega za vse proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov.

Poleg tega spremenjena shema uvaja tržno premijo za upravljavce nad 500 kW. V skladu s smernicami bodo morali upravljavci naprav nad tem pragom svojo električno energijo ponuditi na trgu, podpora pa jim bo izplačana v obliki tržne premije, dodane tržni ceni. Upravljavci pod 500 kW lahko še naprej prejemajo zagotovljeno odkupno ceno.

Ta podporna shema se financira z doplačilom, ki se obračuna odjemalcem električne energije. Slovenija je Komisiji priglasila tudi načrte, da namerava zmanjšati finančno breme za podjetja v nekaterih energijsko intenzivnih sektorjih, ki bodo deležna znižane dajatve. Komisija je ugotovila, da so ta znižanja v skladu s smernicami, ki državam članicam omogočajo, da zagotovijo znižanja za podjetja v nekaterih energijsko zelo intenzivnih sektorjih, ki so močno izpostavljena mednarodni konkurenci, da bi se s tem zagotovila njihova konkurenčnost.

Nezaupna različica sklepov bo na voljo pod št. zadeve SA.41998 v registru državnih pomoči na spletišču GD za konkurenco, ko bodo rešena morebitna vprašanja glede zaupnosti.

Vir: sporočilo za javnost.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


SOFINANCIRANJE ENERGETSKE PRENOVE STAVB V LASTI IN RABI OBČIN

Objavljeno: 18. 9. 2016 - Boštjan Ferk

Dne 2. septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki ga delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Na razpis se lahko prijavijo občine. Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2017 in 2018, znaša 10.588.235 EUR. Prvi rok za oddajo vlog je 12. december 2016, javni razpis pa bo odprt do porabe sredstev. Začetek črpanja sredstev bo v prvi polovici leta 2017. Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci so na voljo na tej povezavi.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Energetsko pogodbeništvo v Mestni občini Novo mesto

Objavljeno: 25. 8. 2016 - Boštjan Ferk

Mestna občina Novo mesto je dne 23. 8. 2016 na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto. Projekt se bo izvajal v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva. Odločitev o javno-zasebnem partnerstvu in akt o javno-zasebnem partnerstvu sta bila sprejeta v okviru Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto, objavljenega v Dolenjskem uradnem listu,  št. 12  z dne 16. 11. 2015. Ostale informacije so na voljo na Portalu javnih naročil, pod zaporedno številko objave JN004847/2016

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Pri študiji Komisije sodeloval naš Inštitut

Objavljeno: 16. 8. 2016 - Petra Ferk

Evropska Komisija je objavila novo študijo, ki proučuje nacionalna pravila in prakse o tveganju dobave električne energije, pri kateri je sodelovala ekipa Inštituta za javno-zasebno partnerstvo kot nacionalni poročevalec. Študijo lahko najdete tukaj.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


POZIV PROMOTORJEM – ENERGETSKO POGODBENIŠTVO V OBČINI ILIRSKA BISTRICA

Objavljeno: - Boštjan Ferk

Občina Ilirska Bistrica je na Portalu javnih naročil objavila javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Ilirska Bistrica po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Cilj javnega partnerja je z izvedbo javno-zasebnega partnerstva znižati stroške obratovanja v svojih javnih objektih. Rok za oddajo vlog je dne 8. 9. 2016 do 10.00 ure. Ostale informacije so na voljo na Portalu javnih naročil, pod zaporedno številko objave JN004636/2016.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


ENERGETSKO POGODBENIŠTVO V OBČINI ČRNOMELJ

Objavljeno: 31. 7. 2016 - Petra Ferk

V Uradnem listu RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016 je bil objavljen Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj.

Projekt se bo izvajal v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, in sicer kot koncesija storitev po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih koncedenta, ki so navedeni v prilogi k omenjenem odloku. Koncesijska pogodba se bo sklenila s koncesionarjem, ki bo izbran na podlagi javnega razpisa za obdobje do 15 let. Več o predmetu, pravicah in obveznostih koncedenta in koncesionarja, postopku izbire koncesionarja in o drugih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva si lahko preberete v odloku, ki je dostopen na tej povezavi.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


POZIV ZA ENERGETSKO PRENOVO STAVB OŽJEGA JAVNEGA SEKTORJA

Objavljeno: 23. 7. 2016 - Boštjan Ferk

Ministrstvo za infrastrukturo je 15.7.2016 objavilo Povabilo k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja (http://www.energetika-portal.si/novica/n/povabilo-k-oddaji-vlog-prijaviteljev-za-posredovanje-predlogov-operacij-energetske-prenove-stavb-v-l/. 

Na voljo je cca. 4,5  milijonov evrov nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike. Upravičenec po tem povabilu je lahko oseba ožjega javnega sektorja oziroma kot je podrobneje opredeljeno v polnem besedilu povabila k oddaji vloge.

Prvi rok za oddajo vlog je 1. 8. 2016, naslednji rok pa 21. 11. 2016.

.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


POZIV ZA ENERGETSKO PRENOVO STAVB ŠIRŠEGA JAVNEGA SEKTORJA

Objavljeno: - Boštjan Ferk

Ministrstvo za infrastrukturo je 21.7.2016 objavilo Povabilo k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države (http://www.energetika-portal.si/novica/n/povabilo-k-oddaji-vlog-prijaviteljev-za-posredovanje-predlogov-operacij-energetske-prenove-stavb-v-l-1/). 

Na voljo je skoraj 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike. Upravičenec po tem povabilu je lahko oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je država oziroma kot je podrobneje opredeljeno v polnem besedilu povabila k oddaji vloge.

Prvi rok za oddajo vlog je 1. 9. 2016, naslednji rok pa 21. 11. 2016.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih