IZBERI TEMO

Objavljen javni razpis za podelitev koncesij za 1100 mest v domovih za starejše

Objavljeno: 30. 6. 2020 - Boštjan Ferk

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 19.6.2020, objavilo Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za okvirno 1100 mest. Vsebina javnega razpisa je dostopna na spletni povezavi.

Predvidena je podelitev koncesij za obdobje 40 let.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija,
3. da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve,
4. da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve in
5. da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.

Rok za oddajo ponudb je 1. 10. 2020 do 14.00 ure.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Novela Stvarnopravnega zakonika – SPZ-B, ki spreminja določbo 2. odstavka 263. člena SPZ glede obveznosti plačila nadomestila ob prenehanju stavbne pravice

Objavljeno: 3. 5. 2020 - Boštjan Ferk

Sprejeta je bila novela Stvarnopravnega zakonika[1] – SPZ-B s katero se je spremenila določba drugega odstavka 263. člena SPZ, ki je določala, da mora lastnik nepremičnine imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

Novela SPZ-B v 19. členu spreminja zgoraj citirano določbo drugega odstavka 263. člena SPZ tako, da se ta glasi:

»(2) Lastnik nepremičnine mora imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati nadomestilo v višini povečanja tržne vrednosti nepremičnine, če se ne dogovorita drugače ali če drug zakon ne določa drugače.«.

Gre za bistveno spremembo, ki pomembno vpliva tudi na razmerja javno-zasebnih partnerstev in koncesijska razmerja, saj do novele kogento določbo spreminja v dispozitivno, kar pomeni, da je pogodbenima strankama dopuščeno, da navedeno vprašanje nadomestila za povečano vrednost nepremičnine ob prenehanju stavbne pravice uredita s pogodbo. Prav tako je odpadla kogentna določba, da mora višina nadomestila znašati najmanj polovico povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

Do novele SPZ-B je bila v praksi namreč pogosto uporabljena specialna določba tretjega odstavka 73. člena Zakon o javno-zasebnem partnerstvu[2] – ZJZP, ki določa, da se višina nadomestila ob prenehanju razmerja javno-zasebnega partnerstva uredi s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer se ne uporabljajo pravila zakona, ki ureja stvarnopravna razmerja, o posledicah prenehanja stavbne pravice. Težava je nastopila v vseh tistih primerih, ko so javni partnerji podelili stavbno pravico brez uporabe pravil, ki veljajo za koncesijska razmerja ali razmerja javno-zasebnih partnerstev in ni bilo pravne podlage za uporabo specialne določbe iz tretjega odstavka 73. člena ZJZP.

Z novelo SPZ-B se je navedena izjema prenesla tudi na druga pogodbena razmerja in ni vezana več le na razmerja javno-zasebnih partnerstev.

[1] Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20.

[2] Uradni list RS, št. 127/06.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Evropska komisija o javnem naročanju v Sloveniji

Objavljeno: 28. 2. 2019 - Petra Ferk

Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) je 27. februarja 2019 v sklopu evropskega semestra za 2019 objavila letno analizo gospodarskih in socialnih razmer v državah članicah in oceno napredka pri izvajanju priporočil za posamezne države. V Poročilu za Slovenijo se je Komisija med drugim dotaknila področja javnih naročil.

Komisija ugotavlja, da »čeprav poslovno okolje izboljšuje, so zanj še vedno značilni omejujoči predpisi in upravno breme ter nekatere pomanjkljivosti v javnem naročanju. Regulativne omejitve, tudi pri ključnih poklicih, in upravno breme so še vedno zaznani kot ovire za naložbe in veljajo za enega najbolj problematičnih dejavnikov pri poslovanju v Sloveniji. Pogosto dolgotrajni gospodarski sodni postopki lahko vplivajo na pripravljenost podjetij za vstop na trg ali naložbe. Konkurenco, preglednost in neodvisen nadzor pri javnem naročanju bi bilo mogoče še izboljšati. Delež javnih razpisov, pri katerih je bila prejeta samo ena ponudba, ostaja visok, kot tudi delež javnih naročil, ki se izvedejo brez javnega razpisa. Okrepitev ukrepov za preprečevanje dogovorjenega oddajanja ponudb in korupcije bi prav tako zmanjšala tveganje nepotrebno visokih stroškov javnih naročil.«

Na področju priporočila iz prejšnjega obdobja v zvezi z izboljšanjem konkurence, profesionalizacije in neodvisnega nadzora na področju javnih naročil je Slovenija dosegla omejen napredek. Slovenija je maja 2018 predstavila akcijski načrt, v katerem so podrobno opisane načrtovane izboljšave, zlasti glede nadaljnje profesionalizacije javnega naročanja, za obdobje 2018–2020. Poleg tega je Slovenija dosegla napredek tudi pri uvajanju e-javnega naročanja, ki se od aprila 2018 široko uporablja. Razmeroma majhen napredek pa je bil dosežen v zvezi s povečanjem konkurence v javnem naročanju, kar je še vedno ključna težava. Slovenija tudi ni okrepila neodvisnosti Državne revizijske komisije. Slovenija ni dosegla višje stopnje združevanja javnega naročanja na področju zdravstva.

Komisija ugotavlja tudi, da se Slovenija na področju naložb sooča s številnimi izzivi. Veliko jih je bilo obravnavanih že v prejšnjih poročilih o državah in priporočilih za posamezne države. Večinoma gre za predpise v posameznih sektorjih (npr. gradbeništvo ali poslovne storitve/regulirani poklici) ali neučinkovite postopke/institucije (npr. javna naročila ali pravosodni sistem). Obstajajo pa tudi ovire, ki so posledica neustrezne infrastrukture. Neoptimalna infrastruktura v regijah in med njimi ovira gospodarski razvoj države. Pomanjkanje sistemov za vodo in odpadno vodo v srednje velikih mestih in na podeželju, pomanjkanje (trajnostnih) prometnih povezav do glavnih gospodarskih vozlišč in omrežja TEN-T ter sistemi proizvodnje in skladiščenja (obnovljive) energije omejujejo mobilnost ljudi in kakovost življenja ter negativno vplivajo na privlačnost Slovenije kot naložbene destinacije.

Letošnje poročilo vključuje tudi naložbene smernice za financiranje v okviru kohezijske politike v obdobju 2021-2027.

Vir: Evropska komisija

Ob napovedi, da se delež nepovratnih sredstev EU v finančni perspektivi 2021-2027 bistveno zmanjšuje, kar se bo odrazilo v upadu nepovratnih sredstev EU za izgradnjo javne infrastrukture, svetujemo, da se seznanite z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb. Evropska komisija je tako npr. pripravila Naložbeni načrt za Evropo, ki glede izgradnje javne infrastrukture vpeljuje premik od njenega financiranja iz izključno javnih sredstev v smeri javno-zasebnih partnerstev. Naložbeni načrt za Evropo uvaja premik v porabi proračuna EU, in sicer od subvencij k finančnim inštrumentom. Posledično se v posameznem projektu predvideva kombiniranje raznolikih finančnih virov – tako javnih, evropskih kot zlasti zasebnih. Medtem ko je tovrstno finančno kombiniranje že dobro poznano v državah članicah, ki niso več upravičene do subvencij, se ta logika počasneje vpeljuje v državah, ki še vedno prejemajo strukturna in kohezijska sredstva. Za več informacij, kako povečati kombiniranje finančnih virov v Sloveniji, poglejte prezentacije in video posnetke tukaj.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Čestitke MOL za prestižno nagrado

Objavljeno: 22. 2. 2019 - Petra Ferk

Mestna občina Ljubljana in konzorcij družb Petrol in Resalta so 20. februarja 2019 v Bruslju prejeli prestižno nagrado European Energy Service Award za najboljši evropski projekt na področju energetske učinkovitosti in varčne rabe energije. Prejeli so ga za energetsko prenovo stavb 48 stavb v Ljubljani (EOL 1), ki je potekala v obliki javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega prihranka energije (energetskega pogodbeništva).

Ponosni smo, da smo lahko sodelovali z energije polno ekipo MOL, ki uvaja spremembe za lepšo prihodnost. S sanacijami je MOL uspešno zmanjšala tudi izpuste toplogrednih plinov za približno 3.000 ton letno ter s tem ohranila kar 175.000 dreves.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


JZP za razvoj umetne inteligence v Evropi

Objavljeno: 6. 12. 2018 - Petra Ferk

ICT je eden izmed največjih tehnoloških dogodkov v Evropi. Letos je med 4. in 6. decembrom 2018 potekal na Dunaju. Na dogodku sta organizaciji, ki kot zasebna partnerja Evropske komisije delujeta na področju razvoja tehnologije, dogovorili za tesnejše sodelovanje z namenom spodbuditi napredek umetne inteligence v Evropi. Sklenjen je bil Memorandum, ki bo na podlagi skupnega dela in projektov ter izmenjave dobrih praks prispeval k razvoju umetne inteligence v Evropi. Big Data Value Association, je vključeno v javno-zasebno partnerstvo, katerega namen je pomagati Evropi do vodilne vloge na področju masovnih podatkov, euRobotics pa z Evropsko komisijo sodeluje z namenom povečanja konkurenčnosti evropske robotske industrije.

Vir: Evropska komisija

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


JZP za pristanke na Luni

Objavljeno: 30. 11. 2018 - Petra Ferk

NASA je sporočila, da se bo devet ameriških podjetij potegovalo za storitve dostave znanstvenega in tehnološkega tovora na Luno (Commercial Lunar Payload Services). Pogodbe bodo sklenjene za nedoločen čas in nedoločene količine v skupni vrednosti 2,6 milijarde dolarjev v obdobju naslednjih desetih let. Pri izbiri ponudnikov bodo upoštevali različna merila kot so tehnična izvedljivost, cena in časovni načrt. Do prvih poletov na Luno bi lahko prišlo že v letu 2019.

Vir: NASA

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Mednarodna konferenca Speed-uPPP 2017

Objavljeno: 10. 9. 2017 - Petra Ferk

Vabimo vas na Mednarodno konferenco s področja javno-zasebnih partnerstev in javnih naročil, ki bo potekala 27. in 28. novembra 2017 v Hotelu Golf na Bledu. S konferenco si prizadevamo narediti pomemben korak naprej pri obravnavi javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev s strani političnih odločevalcev, javnih uslužbencev, potencialnih investitorjev, praktikov in končnih uporabnikov v Sloveniji in regiji.

Z nami bodo domači in tuji mednarodno priznani strokovnjaki, ki bodo predstavili praktične primere, ki lahko predstavljajo učinkovite rešitve izzivov s katerimi se soočate ter predstavnikih institucij EU, pri katerih boste lahko neposredno preverili stališča glede odprtih vprašanj povezanih z javnim naročanjem in javno-zasebnimi partnerstvi.

Več informacij in prijave TUKAJ.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


SODIŠČE EU O PODALJŠANJU KONCESIJ

Objavljeno: 8. 5. 2017 - Nina Pekolj

Sodišče EU se je v združenih zadevah C-458/14, Promoimpresa Srl in C-67/15, Mario Melis in drugi, odločalo o vprašanju dopustnosti samodejnega podaljšanja koncesije (tj. brez izvedbe postopka javnega razpisa) za opravljanje gospodarske dejavnosti na javnem dobru. Sodišče je odločilo, da določbe nacionalne zakonodaje, ki določajo samodejno podaljšanje tovrstnih koncesij brez izvedbe vsakršnega postopka izbora med potencialnimi kandidati, zlasti kadar le-te pomenijo gotov čezmejni interes, nasprotujejo pravnemu redu EU.

Sodišče je v predmetnih zadevah presojalo skladnost italijanske nacionalne zakonodaje s temeljnimi načeli prava EU (načelo svobode ustanavljanja, nediskriminacije in varstva konkurence, kot so opredeljeni v PDEU) ter namenom in določbami Direktive 2006/123 o storitvah na notranjem trgu ter Direktive 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb. Italijanska nacionalna zakonodaja, ki je bila predmet predhodnega odločanja v predmetnih zadevah, je namreč določala samodejno podaljšanje trajanja koncesij za izkoriščanje območja javnega dobrega ob morju, jezerih in rekah za opravljanje turistično-rekreativnih dejavnosti (npr. za kiosk, verando, bazene, pristajališče, akvakulturo, športne dejavnosti, …) brez obveznosti predhodne izvedbe postopka javnega razpisa in ne glede na to, ali so prvotne koncesijske pogodbe predvidevale to možnost ali jo celo izključevale (kot v predmetni zadevi). Po navedbah italijanske vlade takšne določbe temeljijo na načelu pravne varnosti (C-347/06, ASM Brescia SpA, tč. 64, ter C-221/12, Belgacom NV, tč. 38) oziroma dolžnosti spoštovanja legitimnega pričakovanja imetnikov teh koncesij, tako da se jim omogoči povrnitev investicij, ki so jih izvedli.

Sodišče EU je pri presoji dopustnosti določb nacionalne zakonodaje kot relevantna izpostavilo sledeče ugotovitve:

  • predmetne koncesije po vsebini predstavljajo dovoljenja v smislu določb Direktive 2006/123, saj gre ne glede na to, kako so opredeljene po nacionalnem pravu za uradne odločitve, ki jih morajo ponudniki pridobiti od nacionalnih organov (v tem primeru občinskih organov), da lahko opravljajo svojo gospodarsko dejavnost,
  • koncesije iz postopka v glavni stvari so številčno omejena zaradi pomanjkanja naravnih virov,
  • predmetne koncesije ob upoštevanju zlasti geografskega položaja javnega dobrega in gospodarske vrednosti te koncesije pomenijo gotov čezmejni interes, ki hkrati v celoti izključuje možnost sklicevanja na načelo pravne varnosti v smislu, kot ga navaja italijanska vlada s sklicevanjem na citirani sodbi Sodišča,

ter na podlagi le-teh zaključilo, da bi (občinski) organ za podelitev koncesij nedvomno izvesti postopek izbora med potencialnimi kandidati, ki bi zagotovil popolno jamstvo za nepristranskost in preglednost, zlasti z ustrezno objavo in odločilo, da Direktiva 2006/123 in 49. člen PDEU nasprotujeta nacionalnemu ukrepu, ki določa samodejno podaljšanje dovoljenj, ki obstajajo na javnem dobrem ob morju in jezerih in ki so namenjena opravljanju turistično-rekreativnih dejavnosti (če te koncesije pomenijo gotov čezmejni interes), brez izvedbe vsakršnega postopka izbora med potencialnimi kandidati.

 

Uporabo Direktive 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb pa je Sodišče v predmetni zadevi izključilo z utemeljitvijo, da dovoljenja iz postopka v glavni stvari po svoji vsebini ne predstavljajo koncesije za storitve v smislu Direktive 2014/23/EU, ki iz dometa »koncesije za storitve« izključuje nekatere sporazume o pravici gospodarskega subjekta do uporabe nekaterih javnih domen ali virov na podlagi zasebnega ali javnega prava, na primer zemljišč, pri katerih država določi samo splošne pogoje za njihovo uporabo, ne naroči pa konkretnih gradenj ali storitev.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Delavnica: Dinamična javno-zasebna partnerstva

Objavljeno: 26. 4. 2017 - Boštjan Ferk

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo skupaj s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji organizira še četrto v seriji delavnic na temo javno-zasebnih partnerstev. Poudarek na tokratni delavnici bo namenjen projektom javno-zasebnih partnerstev na področju varstva kulturne dediščine. Tako bo predstavljen projekt “Obnova kulturne dediščine po modelu javno-zasebnega partnestva – Bathanijev dvorec v Tišini”. Delavnica bo potekala 16. maja 2017 na Ptuju. Več o dogodku najdete tukaj.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Predlog novele ZJZP

Objavljeno: 29. 3. 2017 - Boštjan Ferk

Na portalu E-demokracija je bil objavljen predlog novele Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, s katerim se bo spremenila vsebina sedaj veljavnega ZJZP. Komentarje na predlog zakona je mogoče oddati do 14.4.2017. Besedilo predloga zakona je dostopno na tej povezavi

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Predlog Zakona o podeljevanju koncesij

Objavljeno: - Boštjan Ferk

Na portalu E-demokracija je bil objavljen predlog Zakona o podeljevanju koncesij, s katerim se bo v naš pravni red prenesla Direktiva 2014/23/EU. Komentarje na predlog zakona je mogoče oddati do 14.4.2017. Besedilo predloga zakona je dostopno na tej povezavi

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Pametna javno-zasebna partnerstva, 16. marec 2017

Objavljeno: 14. 3. 2017 - Petra Ferk

Vabimo vas, da se nam pridružite na “Speed uPPP” delavnici o javno-zasebnih partnerstvih za lokalne skupnosti na temo “Pametna javno-zasebna partnerstva”, ki jo organizirata Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo dne 16. marca 2017  v Hiši Evropske unije Slovenija, Dunajska 20, Ljubljana. Udeležba je brezplačna, je pa obvezna predhodna prijava. Število mest je omejeno. Prijavite se!

Delavnici v Ljubljani bodo sledile še delavnice v Novem mestu, Piranu in na Ptuju. Napovedi prihodnjih delavnic in program so objavljene na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in spletni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo.

Vse udeležence, ki imajo bodisi konkreten projekt ali idejo za projekt bodisi  zanimivo vprašanje, vezano na področje javno-zasebnih partnerstev, in bi želeli v razpravi s predavatelji ter udeleženci preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje, pozivamo, da nam svojo idejo sporočijo po elektronski pošti na info@pppforum.si. Ideje bomo vključili v program in jih obravnavali v okviru delavnice.

Več informacij o dogodku in prijave v programu, ki je dostopen tukaj.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Brez strokovnega dialoga le slabo javno naročanje

Objavljeno: - Petra Ferk

V Združenem kraljestvu odmeva nedavno poročilo »Building government’s commercial capability«, ki ga je izdal Institute for Government (Inštitut za vlado), vodilni »think-tank« v Združenem kraljestvu za boljše delovanje vlade. Poročilo analizira številne pomanjkljivosti, s katerimi se sooča sistem javnega naročanja v Združenem kraljestvu.

Tokratna raziskava Inštituta za vlado, posledica številnih škandalov, s katerimi se je soočalo Združeno kraljestvo na področju javnega naročanja v zadnjem času, je ponovno pokazala, da so vzroki za pomanjkljivosti in posledično škandale skupni –  pomanjkanje strokovnega dialoga naročnikov z ponudniki v fazi, ko se pripravlja strategija javnega naročanja države in ko se načrtuje izvedba posameznega javnega naročila; pomanjkljive investicije v kakovostno in stalno spremljanje ter nadzor nad izvajanjem pogodb, ponudnikov in trga; pomanjkljive sposobnosti javne uprave in njenih zaposlenih zaposlenih na področjih javnega naročanja, oddajanja naročil ter nadzora nad izvajanjem pogodb.

Pomanjkljive kompetence na teh področjih botrujejo razlogu, da javni sektor ne ve, kako dobiti najboljše od trga, od ponudnikov te posledično tega tudi ne more dobiti.

Vlada Združenega kraljestva se je lotila teh pomanjkljivosti, ki so že dolgo poznane, s prizadevanji za izboljšanje učinkovitosti in s prizadevanji za izboljšanje »poslovne usposobljenosti« zaposlenih v javni upravi in tudi z reformo v okviru posameznih oddelkov.

Ker je velja urejenost sistema javnega naročanja kot enega najbolj vzornih sistemov javnega naročanja v Evropi, pa se kljub temu sooča s temi težavami, imajo ugotovitve Inštituta za vlado velik odmev in poučno vrednost tudi izven Združenega kraljestva.

Celotno poročilo Inštituta za vlado (Institute for Government) je objavljeno tukaj.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Prenova UNCITRAL-ovega PFI priročnika

Objavljeno: 8. 3. 2017 - Petra Ferk

Doc. dr. Petra Ferk se je dne 6. in 7. marca 2017 udeležila delovnega srečanja strokovne skupine Uncitrala za prenovo Zakonodajnega priročnika o projektih javno zasebnih partnerstev (Uncitral Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects) na Dunaju. Strokovna skupina se je zavzela, da se Uncitralov zakonodajni priročnik o projektih javno zasebnih partnerstev povsem prenovi in ne zgolj posodobi, saj ne zadošča več sedanjim potrebam. Zlasti se je skupina zavzela, da se v okviru priročnika več pozornosti posveti tudi modelom, ki so v prvi vrsti namenjeni za zagotavljanje javnih storitev in ki vključujejo plačila s strani končnih uporabnikov (koncesija) in ne zgolj plačila s strani javnega partnerja, kot je to značilno za projekte PFI, ki so se razvili v Združenem kraljestvu. O nadaljnjem poteku aktivnosti in o potrditvi predlogov strokovne skupine bo odločala Uncitralova komisija na 50. zasedanju, ki bo v juliju 2017 na Dunaju.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


JZP na področju kulturne dediščine

Objavljeno: 7. 3. 2017 - Branko Kašnik

V okviru programa INTERREG Centralna Evropa je potekal projekt RESTAURA, znotraj katerega je potekalo zbiranje izkušenj pri uvajanju javno-zasebnega partnerstva za obnovo in revitalizacijo zgodovinskih stavb.

V projekt je Inštitut za javno-zasebno partnerstvo vključen kot pridružen partner (Associated Organisation).

Za vsako državo je bilo tako oblikovano tudi poročilo o preteklih projektih, stanju in možnostih na tem področju, pri čemer je vsem poročilom skupno, da države za obnovo in revitalizacijo zgodovinskih stavb kot eno od potencialnih oblik prepoznavajo obliko javno-zasebnega partnerstva, saj se obseg evropskih sredstev za investiranje skozi javno naročanje, zmanjšuje.

Povezava do poročil

 

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Udrihanje po JZP terja svoj davek

Objavljeno: 11. 2. 2017 - Petra Ferk

Po izjemnem zagonu javno-zasebnih partnerstev v Franciji pred dobrim desetletjem, so le-ti danes prisotni v pičlem številu. Vedno več akademikov in vidnih strokovnjakov s področja javno-zasebnih partnerstev poroča in dokazuje, da predstavljata poglavitni razlog za bistveno manjši obseg javnih investicij z zasebnimi sredstvi negativno poročanje o projektih javno-zasebnih partnerstev v medijih in zloraba teh projektov za namen političnega obračunavanja.

Vir: The World Bank Infrastructure & PPP Blog

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


DKOM ODLOČALA O ENERGETSKEM POGODBENIŠTVU

Objavljeno: 18. 1. 2017 - Branko Kašnik

Državna revizijska komisija je v sklepu št. 018-239/2016-10 z dne 19. 12. 2016 odločila, da je energetsko pogodbeništvo v primeru prenove javne razsvetljave v Občini Izola treba presojati kot javnonaročniško javno-zasebno partnerstvo in ne kot koncesijo storitev.

Državna revizijska v ključen delu sklepa navaja:

»Ob upoštevanju vseh predstavljenih dejstev in ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da se »[k]oncesionirana izbirna lokalna gospodarska javna služba« […] »financira iz plačil za storitve, ki jih opravi koncesionar v okviru izvajanja koncesijske dejavnosti iz sredstev občinskega proračuna koncedenta«. V okoliščinah, ki so značilne za oddajo tega predmeta naročila, pa večine oziroma znatnega dela tveganja, povezanega s predmetom naročila, ki je značilno za položaj koncesionarja v okviru koncesije, tudi ne nosi gospodarski subjekt, katerega prijava (ponudba) bo izbrana kot najugodnejša (in bo izvajal predmet tega naročila). Zapisano pomeni, da v posledici ne gre ne za koncesijo za storitve ne za koncesijo za gradnje, pač pa gre za javnonaročniško javno-zasebno partnerstvo v smislu 2. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), v povezavi s 27. členom ZJZP. Operativno tveganje pri izvajanju prenove javne razsvetljave v Občini Izola (v smislu, ki je pravno upošteven v smislu 1. točke člena 5 Direktive 2014/23/EU in sodne prakse Sodišča Evropske unije) se namreč na gospodarski subjekt, katerega prijava (ponudba) bo izbrana kot najugodnejša (in bo izvajal predmet zadevnega naročila), ne prenese v celoti ali vsaj v bistvenem delu. Operativno tveganje, upoštevno za opredelitev naročila za koncesijo (za storitve), bi moralo izhajati iz dejavnikov, na katere stranke nimajo vpliva. Tveganja, povezana s slabim upravljanjem, napakami pri presoji gospodarskega subjekta, neizpolnjevanjem pogodbenih obveznosti gospodarskega subjekta ali višjo silo, niso odločilna pri uvrstitvi pogodbenega razmerja med koncesije, saj so ta tveganja značilna za vsa pogodbena razmerja, ne glede na to, ali gre za javno naročilo oziroma javno-zasebno partnerstvo ali koncesijo. Operativno tveganje je potrebno razumeti kot tveganje, ki je posledica izpostavljenosti tržnim nepredvidljivostim in je povezano s povpraševanjem ali dobavo oziroma tako s povpraševanjem kot dobavo, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, pa ne iz podatkov v dokumentaciji, ki jo je naročnik odstopil Državni revizijski komisiji, ne iz vlog, prejetih v postopku, tveganje, ki bi bilo posledica izpostavljenosti tržnim nepredvidljivostim in bi bilo povezano s povpraševanjem ali dobavo oziroma z obojim, ne izhaja. Kot tveganje, povezano s povpraševanjem, je namreč, kot že pojasnjeno, šteti tveganje glede dejanskega povpraševanja po storitvah, ki so predmet pogodbe, kot tveganje, povezano z dobavo, pa je razumeti tveganje pri opravljanju storitev, ki so predmet pogodbe, predvsem tveganje, da opravljene storitve ne bodo ustrezale povpraševanju (primerjaj vsebino 20. uvodne izjave Direktive 2014/23/EU).”

 

Celotno besedilo sklepa je na voljo na naslednji povezavi:

http://www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2016122808513275/

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Drugi opomin za neprenos Direktive o koncesijah

Objavljeno: 29. 12. 2016 - Petra Ferk

Evropska komisija je 8. decembra 2016 Sloveniji izrekla drugi opomin, ker v nacionalno zakonodajo še ni prenesla nove evropske direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb iz 2014. Poleg Slovenije je opomine prejelo še 14 držav članic.

Na ministrstvu za finance so za STA pojasnili, da pripravljajo nov zakon o koncesijah, ki bo med drugim uredil tudi prenos koncesijske direktive. Ob tem poudarjajo, da obstoječa zakona o javno-zasebnem partnerstvu in o gospodarskih javnih službah to področje že urejata, zato naj bi bil po njihovih pojasnilih potreben samo delni prenos direktive. Na ministrstvu predvidevajo, da bodo osnutek zakona v medresorsko obravnavo posredovali januarja prihodnje leto.

Članice so morale komisijo o prenosu novih pravil obvestiti do 18. aprila. Že v drugo opomnjenih 15 članic ima na voljo dva meseca, da Bruselj obvesti o ukrepih za uskladitev nacionalne zakonodaje s pravom EU. V nasprotnem primeru lahko Evropska komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Vir: STA

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA IN DRŽAVNA POMOČ

Objavljeno: 18. 9. 2016 - Boštjan Ferk

The European PPP Expertise Centre je pred kratkim objavil poročilo o javno-zasebnem partnerstvu in državnih pomočeh (v nadaljevanju poročilo). Namen poročila je predstaviti izvajalcem javno-zasebnih partnerstev pojavne oblike državnih pomoči pri njihovih projektih ter ravnanja, s katerimi se lahko izognejo tveganju nudenja oz. sprejemanja nedovoljenih državnih pomoči.
V poročilu je najprej predstavljena ureditev državne pomoči v EU, ki temelji na 107. in 108. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije. Našteti so pogoji, kdaj gre za državno pomoč, pri čemer je izpostavljen predvsem pogoj financiranja iz državnih oz. javnih sredstev.
V nadaljevanju so predstavljene situacije, ko se v javno-zasebnih partnerstvih zaradi njihove dolgotrajne in kompleksne narave najpogosteje pojavi vprašanje državnih pomoči, in sicer:

1. Pri plačilu javnega naročnika zasebnemu partnerju
Da plačilo zasebnemu izvajalcu ne bo spoznano za subvencijo in s tem državno pomoč, mora biti višina plačila enaka tržni vrednosti storitev. Glede na prakso Evropske komisije (v nadaljevanju EK) se tržna cena zagotovi s pravilno izpeljanim postopkom javnega naročanja. Za določitev višine plačil zasebnemu partnerju ni predpisana posebna metoda, EK pa v tem pogledu izpostavlja dva pogoja, ki morata biti izpolnjena, da se doseže tržna cena:
      • transparenten in nediskriminatoren postopek javnega naročanja,
      • načelo upravljavca v tržnem gospodarstvu.
Načelo upravljavca v tržnem gospodarstvu pomeni, da ne gre za državno pomoč, v kolikor država prispeva k projektu pod pogoji, ki bi bili sprejemljivi za zasebnega investitorja, ki deluje v običajnih pogojih v tržnem gospodarstvu. V zadevnem poročilu sta kot kriterija za presojo, ali gre za državno pomoč v zvezi s plačilom zasebnemu partnerju, določena še zagotovitev transparentnosti in enakega obravnavanja preko objav v Uradnem listu EU ter uporaba metode za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe.

2. Pri izvajanju gospodarskih javnih služb
Posebna narava gospodarskih javnih služb zahteva od države dodatno plačilo zasebnemu partnerju za kompenziranje stroškov, saj zasebni izvajalec v nasprotnem nima gospodarskega interesa za opravljanje določenih storitev. Pri kompenzaciji mora država ravnati v skladu s pravili o gospodarskih javnih službah, ki zahtevajo predvsem naslednje: določno opredelitev javnega naročila in potencialnih uporabnikov, transparenten in objektiven način določitve kompenzacije ter izogibanje čezmerni kompenzaciji.

3. Pri državnih garancijah
Tveganje v zvezi s projektom je v primeru izdaje garancije preneseno na državo. Država ima dolžnost za tak način zavarovanja projekta zahtevati od zasebnega izvajalca primerno premijo, saj bi šlo v nasprotnem za dajanje prednosti zasebnemu partnerju, hkrati pa za potencialno oškodovanje državnega proračuna, kar bi posledično predstavljalo državno pomoč. V poročilu so opisani možni načini za vzpostavitev primerne premije za garancijo in predstavljeni ostali pogoji, da ne gre za državno pomoč.

4. Pri prodaji nepremičnin
Za državno pomoč je lahko spoznana tudi prodaja nepremičnin zasebnemu partnerju, če je bila transakcija izvedena na način, da zasebnega partnerja favorizira. Temu se je mogoče izogniti s prodajo na javni dražbi ali po podobnih postopkih, kjer šteje prodajna cena za tržno vrednost in je prisotnost državnih pomoči izključena. Državna pomoč je prav tako izključena v primerih, ko je prodaja nepremičnine vključena v postopek javnega naročanja. Tržna vrednost se lahko v ostalih primerih določi s strani neodvisnega ocenjevalca tržne vrednosti.

Več o vprašanjih državne pomoči pri izvajanju projektov v okviru javno-zasebnega partnerstva si lahko preberete v poročilu.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


USPEŠEN JZP: “BATHYANIJEV DVOREC”

Objavljeno: - Boštjan Ferk

V soboto, 3. septembra 2016 se je s predajo prostorov svojemu namenu uspešno zaključilo javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta “Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca”. Obnova dvorca in na novo zgrajen Zdravstveni center sta pomembna pridobitev za občane Občine Tišina, hkrati pa ima izvedba projekta velik doprinos k ohranitvi nepremične kulturne dediščine v Republiki Sloveniji, gre namreč za enega prvih projektov javno-zasebnih partnestev na področju varstva kulturne dediščine pri nas. Vrednost projekta je znašala cca. 900.000 €. Več o izvedbi javno-zasebnega partnerstva si lahko preberete na tej povezavi.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih