PRAVNO SVETOVANJE

SPLOŠNO O PRAVNI PODPORI NAŠIM STRANKAM

Na nas se pogosto obračajo stranke s širšokim naborom pravnih zagat, s katerimi se srečujejo pri delu. Zlasti nam stranke zaupajo sestavljanje in pregled raznovrstnih pogodb v slovenskem ali angleškem jeziku, optimizacijo notranje organizacije dela, delovnega časa, plačila za delo ali izboljšanje pogodb o zaposlitvi ter poslovodenju.

Tako dnevno rešujemo številne težave s področja gospodarskega prava (ustanavljanje in preoblikovanje gospodarskih družb, priprava internih aktov …), obligacijskega prava (svetovanje pri sklepanju pogodb, sestava ali pregled raznovrstnih pogodb, priprava in/ali sodelovanje na pogajanjih, sestava, pregled in razlaga vseh vrst pogodb, podpora pri uveljavljanju pravic in obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb …), delovnega prava (svetovanje glede pravic iz delovnega razmerja, sestava pogodbe o zaposlitvi, optimizacija notranje organizacije dela, delovnega časa, plačila za delo ali izboljšanje pogodb o zaposlitvi ter poslovodenju …), varstva osebnih podatkov, informacij javnega značaja, če naštejemo zgolj nekaj področij, za katere smo se specializirali in usposobili na željo naših strank, ki nam zaupajo.

Ekipa Inštituta za javno-zasebno partnerstvo z bogatimi izkušnjami pokriva zgoraj naštete vsebine. Na nas se bi težko obrnili z »orehom«, ki ga ne bi zmogli streti, saj na področjih, ki primarno niso naša prioriteta, sodelujemo z kompetentnimi zunanjimi sodelavci. Naša mreža strokovnjakov nenehno raste za vse vas, ki se pogosto srečujete s pravnimi vprašanji, glede katerega ste negotovi.

POGODBE

Pri nas se vsake pogodbe lotimo s prav posebnim veseljem, saj predstavlja zaključek nekega dolgotrajnega procesa in naporov, ki so privedli do same sklenitve pogodbe, obenem pa priložnost za realizacijo vsega, kar smo v pogodbo zapisali. Vsaka pogodba je posebna, zato se pri svojem delu izogibamo tipskim in standardiziranim pogodbam.

Obligacijskopravne pogodbe

Načelo rimskega prava “pacta sunt servanda” pomeni, da so pogodbene stranke, potem ko je pogodba sklenjena, zavezane svoje sprejete obveznosti izpolniti, in sicer tako, kot je bilo dogovorjeno ob sklenitvi pogodbe. Tega načela se pogodbe stranke pogosto pričnejo zavedati prepozno, ko nastopijo težave z izvajanjem pogodbe in izpolnjevanjem zavez po pogodbi. Vse prepogosto se namreč zgodi, da pogodbene stranke v obligacijska razmerja vstopajo nepremišljeno, zato je zlasti pri pomembnejših pogodbah dobrodošel nasvet in pregled pogodbe s strani izkušenega pravnega stokovnjaka.

Področje sklepanja obligacijskopravnih pogodb v Republiki Sloveniji ureja Obligacijski zakonik, ki v 15. členu določa, da je pogodba sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah.

Navedeno pomeni, da je pogodba zavezujoča, tudi če se stranki o nebistvenih sestavinah nista dogovorili, zaradi česar prihaja pri izvajanju pogodb do neposporazumov, ki lahko imajo za posledico tudi nastanek večje škode za posamezno pogodbeno stranko.

Priprava jasnih pogodb, ki celovito urejajo vsa odprta vprašanja glede pogodbenega razmerja ter nadzor nad izvajanjem takšne pogodbe sta zato ključna za uspešno realizacijo projektov. Pogodba namreč predstavlja osnovo na kateri se gradi pravno razmerje med dvema strankama. Uravnotežena, konsistentna in nedvoumna pogodbena določila pa so predpogoj za tekoče izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Pogosto se v pravnem prometu uporabljajo tudi standardne oz. vzorčne pogodbe, katerih kvaliteta zavisi od strokovnosti pripravljavca vzorčne pogodbe. V tem primeru predlagamo, da pogodbena stranka vzorčno pogodbo posreduje v pregled pravnemu strokovnjaku, ki jo bo prilagodil dejanskemu stanju konkretnega razmerja.

Javne pogodbe

V postopkih sklepanja javnih pogodb – t.j. pogodb, ki se sklenejo na podlagi izvedenih postopkov oddaje javnih naročil, koncesijskih pogodb in drugih pogodb sklenjenih v razmerjih javno-zasebnih partnerstev – je v Sloveniji žal pogosto večina pozornosti namenjene postopku sklenitve javne pogodbe, ki je zelo formaliziran, medtem ko je oblikovanje kvalitetne vsebine pogodbe pogosto postavljeno na stranski tir. Prav tako je zlasti pri javnih pogodbah bistveno premalo pozornosti namenjene nadzoru nad izvajanjem pogodb.

V okviru Inštituta za javno-zasebno partnerstvo posebno pozornost namenjamo prav analizi pogodbenih določb in oblikovanju različnih tipov pogodb. Navedeno je še posebej pomembno na področju javnih pogodb, posebna pozornost pa je namenjena tudi pogodbam, pri katerih se mešajo klasični civilnopravni elementi z javnopravnimi elementi.

Zahtevne pogodbe v angleškem jeziku

Zaradi vse večjega sodelovanja s subjekti izven Republike Slovenije in vpetosti v mednarodni prostor so se naše stranke na nas vse pogosteje pričele obračati z zaprosilom za pripravo in pregled pogodb v angleškem jeziku. Rezultati so bili izjemni, zato smo se odločili, da to storitev ponudimo tudi širšemu krogu naročnikov, ne zgolj našim stalnim strankam. V kolikor potrebujete podporo pri usklajevanju pogodbe v angleškem jeziku, vam zagotavljamo, da bo naloga izvedena na najvišjem možnem nivoju.

INTERNI AKTI

Skozi pravno podporo našim stalnim strankam, ki se srečujejo z raznovrstnimi težavami na področju organizacije poslovanja in sprejemanja internih aktov smo pridobili dragocene izkušnje, ki jih radi delimo naprej.

Vsak subjekt (gospodarska družba, samostojni podjetnik, ministrstvo, občina, javni zavod, javno podjetje,….) mora imeti glede na svoj status, obseg poslovanja ter svojo dejavnost, sprejete ključne interne akte, s katerimi ureja pravila ravnanja praviloma glede:

 • organizacije in sistemizacije delovnih mest,
 • plač,
 • računovodstva,
 • izpolnjevanja obveznosti iz naslova preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
 • vodenja evidenc delodajalca,
 • delovnega časa,
 • letnega dopusta,
 • bolezenske in druge odsotnosti,
 • pripravništev,
 • uporabe službenih vozil,
 • uporabe službenih mobilnih telefonov,
 • napredovanja in nagrajevanja delavcev,
 • varstva poslovne skrivnosti,
 • varnosti pri delu,
 • preprečevanja mobinga pri delu,
 • prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc,
 • promocije zdravja na delovnem mestu,
 • varstva osebnih podatkov,
 • požarne varnosti,
 • ter drugih področij.

Določeni akti so obvezni že na podlagi veljavnih predpisov, medtem ko je za druge priporočljivo, da jih delodajalec sprejme ter s tem normativno uredi poslovanje svojega podjetja. Globe za odsotnost ključnih internih aktov znašajo praviloma do 2000 EUR do 40.000 EUR.

Vendar se s sprejemom aktov obveznosti delodajalca ne končajo, saj je potrebno tudi izvrševanje aktov ter periodičen pregled skladnosti sprejetih aktov z veljavnimi predpisi.