SONČNE ELEKTRARNE NA JAVNIH POVRŠINAH

Smo v obdobju, ko se na dnevni ravni spoprijemamo s številnimi izzivi in posledicami podnebnih sprememb. Nahajamo se v času velike volatilnosti na trgu energentov, saj se cene iz dneva v dan spreminjajo, pri čemer imajo naročniki vedno večji izziv pridobiti zanesljivega dobavitelja. Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo je ključna za nadaljnji razvoj celotne družbe, pri čemer je dajanje prednosti učinkoviti rabi energije (URE) in obnovljivim virom energije (OVE) eno od temeljnih načel zelenega prehoda, obenem pa tudi eno fokusnih področij Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, saj na ta način podpiramo izvedbo tovrstnih projektov in izražamo naše prizadevanje ohraniti naš planet za bodoče generacije.

Kakor izhaja že iz Strategije razvoja Slovenije 2030, je eden od najučinkovitejših mehanizmov prehoda v brezogljično družbo postavitev sončnih elektrarn na lokacijah porabe električne energije. Postavitev sončnih elektrarn prinaša številne prednosti, kot so:

 • pozitivni okoljski učinki zaradi manjših izpustov CO2,
 • tiho delovanje, minimalno vzdrževanje in obratovalni stroški,
 • proizvajanje energije z najvišjim izkoristkom,
 • sončna elektrarna varuje in podaljšuje življenjsko dobo strešne kritine, saj absorbira škodljivo UV sevanje,
 • uresničevanje trajnostne vizije,
 • dolga življenjska doba z večletnimi prihranki,
 • omogoča uresničevanje ciljev skupnostne samooskrbe,
 • omogoča uresničevanje cilja zanesljive in stroškovno učinkovite oskrbe z električno energijo.

Medtem ko je izvedba administrativnih postopkov za vzpostavitev sončnih elektrarn na površinah v lasti fizičnih oseb ali pravnih oseb zasebnega prava, ki niso zavezane postopkom javnega naročanja, dokaj enostavna, pa morajo javni naročniki, ki so zavezani za izvajanje javnih naročil, za samo vzpostavitev sončne elektrarne izvesti ustrezen postopek javnega razpisa. Pri tem se javni naročniki soočajo z zahtevno odločitvijo, na kakšen način realizirati projekt vzpostavitve sončne elektrarne. Sam projekt postavitev sončnih elektrarn na javnih površinah je mogoče realizirati na različne načine, ki se pojavljajo v praksi, med drugim:

 • s sklenitvijo pogodbe o ustanovitvi neprave stvarne služnosti za postavitev sončne elektrarne, brez obveznosti odkupa električne energije,
 • sklenitvijo najemne pogodbe ali pogodbe o ustanovitvi stavbe pravice, s katero se preda v razpolaganje površino javnega objekta ali drugo javno površino, brez obveznosti odkupa električne energije,
 • postopek javnega naročila za izbor dobavitelja električne energije proizvedene iz sončnih elektrarn na javnih površinah in dobavo manjka energije,
 • koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, ki omogoča različne oblike individualne in skupnostne samooskrbe.

Vsak od identificiranih načinov ima  prednosti in slabosti. Glede na specifike  posameznega projekta pa je potrebno izbrati optimalno rešitev. Na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo smo specializirani za svetovanje na področju izvajanja javnih projektov, tako da Vam lahko pomagamo pri izboru optimalne variante – in pri oblikovanju vašega idealnega koncepta, izdelavi tehnične in investicijske dokumentacije ter vodenju samega postopka javnega razpisa, vključno s pripravo potrebnih pogodb.