Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je bil ustanovljen v letu 2008 z namenom, da vzpodbudi znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju pravne in ekonomske znanosti, s posebnim poudarkom na vprašanjih povezanih s pojmi javno-zasebnih partnerstev, javnih služb, javnih razpisov in javnega naročanja, državnih pomoči, projektnega vodenja, priprave ekonomskih in investicijskih študij, projektnega financiranja in drugih sorodnih tem.

Tradicionalni 25. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL« z naslovom: »OD POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA K NJEGOVI VSEBINI«

Agencija za Management 6. in 7. oktobra tako organizira Tradicionalni 25. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL« z naslovom: »OD POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA K NJEGOVI VSEBINI«, kjer bosta predavala tudi doc. dr. Boštjan Ferk, ki bo govoril o zasledovanju ciljev energetske učinkovitosti in krožnega gospodarstva, in univ. dipl. prav. Nina Pekolj, ki bo predstavila JN na področju digitializacije ("pametna mesta in skupnosti"). Dogodek bo potekal v Portorožu, v Kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija.

Preberi več

48. Dnevi slovenskih pravnikov

Dnevi slovenskih pravnikov so največje srečanje pravnikov v Sloveniji, ki se v obliki posvetovanja organizira že vse od leta 1975. Na posvetovanju vsako leto predava več kot 50 pravnih strokovnjakov z različnih pravnih področij. Med njimi so profesorji, sodniki, odvetniki, tožilci, pravniki s področja javne uprave in gospodarstva. 

Letos se bodo 48. Dnevi slovenskih pravnikov odvijali 10. in 11. oktobra v Portorožu , kjer bo predavala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk.

Preberi več

ZAKLJUČNI DOGODEK IJZP - NABAVA V ČASU KRIZE

Vabimo vas na zaključni dogodek IJZP - Nabava v času krize, ki bo potekal 18. 11. 2022 v Mestnem muzeju Ljubljana (projekcijska dvorana v Turjaški palači). Vodili ga bodo strokovnjaki IJZP in S-Procurement; izr. prof. Petra Ferk, doc. dr. Boštjan Ferk, Katja Hodošček in Lara valjavec. 

Preberi več

Tokrat 9. mednarodna delavnica IRSPP v Sloveniji

V torek, 13. 9. 2022 se je zaključila 9. delavnica mednarodne raziskovalne študije javnih naročil (IRSPP). Mreža IRSPP je podprta s skupnostjo zaupanja, kjer se ustvarja novo znanje o javnih naročilih z višjimi strokovnjaki iz celega sveta. Bila je neverjetna izkušnja, poslušati in se učiti od strokovnjakov, ki so letos razpravljali o vlogi javnih naročil v (prihodnjih) krizah.

Preberi več

Srečanje v živo: "ELENA Energy - Trajnostna energija Vzhodna Slovenija"

Po več kot letu dni od začetka projekta ELENA Energy »Trajnostna energija Vzhodna Slovenija« so se člani konzorcija končno zbrali na PIU srečanju v Kranju.

Preberi več

O INŠTITUTU

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je bil ustanovljen v letu 2008 z namenom, da vzpodbudi znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju pravne in ekonomske znanosti, s posebnim poudarkom na vprašanjih povezanih s pojmi javno-zasebnih partnerstev, javnih služb, javnih razpisov in javnega naročanja, državnih pomoči, projektnega vodenja, priprave ekonomskih in investicijskih študij, projektnega financiranja in drugih sorodnih tem.

Tako se je v okviru Inštituta združila skupina strokovnjakov iz različnih področij, predvsem prava, ekonomije in projektnega vodenja. Inštitut je oblikoval dinamično, strokovno in vedoželjno raziskovalno skupino. Ekipa, ki raste premišljeno in izbrano, je sestavljena iz zaposlenih na Inštitutu in zunanjih strokovnjakov, ki svoje akademsko in raziskovalno delo nadgrajuje z implementacijo projektov v praksi po načelu “znanost za potrebe gospodarstva”.

NAŠI TEMELJNI CILJI

Na ta način je omogočena tesna povezava med znanstveno-raziskovalnim delom in svetovanjem na konkretnih projektih iz temeljnih področij delovanja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo:

 • Javna naročila
 • Koncesije in javno-zasebna partnerstva
 • Javne službe in javna infrastruktura
 • Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije
 • Investicijska dokumentacija in ekonomske analize
 • Vodenje projektov
 • Pravno svetovanje
 • Prenos znanja
Temeljni cilji Inštituta za javno-zasebno partnerstvo so:
 • omogočiti povezovanje strokovnjakov z različnih znanstvenih in strokovnih področij ter vzpodbujati razvoj in podporo znanstveno raziskovalnega dela na temeljnih področjih delovanja;
 • oblikovanje in izvajanje študijskih, izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih projektov na področjih pravne in ekonomske znanosti s posebnim poudarkom na vprašanjih povezanih s pojmi javno-zasebnih partnerstev, javnih razpisov in javnih naročil, javnih služb, državnih pomoči in projektnega vodenja ter projektnega financiranja;
 • razvoj aplikativne znanosti ter prenos znanja, izkušenj in tehnologij v prakso ter razvoj inovativnih ter kreativnih rešitev z namenom urejanja številnih težav, s katerimi se srečuje družba pri zagotavljanju javnih služb, javne infrastrukture in javnem naročanju storitev, blaga in gradenj;
 • prenosa znanja in znanstvene, raziskovalne, ter založniške dejavnosti Inštituta.

ZAKAJ IZBRATI NAS

Glavne prednosti Inštituta so:

 • strokovnost in zanesljivost;
 • fleksibilnost in kreativnost;
 • povezovanje teoretičnega znanja s problemi, ki se pojavljajo v praksi;
 • multidisciplinaren princip dela, ki omogoča, da se v projekt vključijo strokovnjaki iz različnih področij, ki skupaj oblikujejo rešitev konkretnega problema;
 • poznavanje domače in tuje teorije in prakse;
 • praktične izkušnje in reference z vodenjem kompleksnih projektov na področju javno-zasebnih partnerstev, javnih naročil, vodenjem javnih investicij, regulacijo javnih služb in koncesij, pripravo ekonomskih in investicijskih študij, pripravo javnih pogodb, koncesijskih in drugih splošnih aktov o javno-zasebnih partnerstvih, ipd.

Aktivnosti Inštituta za javno-zasebno partnerstvo so projektno in ciljno usmerjene.

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo jamči in zagotavlja, da bodo vse storitve opravljene s strani usposobljenih in izkušenih strokovnjakov iz zgoraj navedenih področij delovanja Inštituta, ki imajo praktične izkušnje s svetovanjem pri projektih tako na javni, kot zasebni strani, zato lahko zagotovijo celovito analizo posameznega projekta in tako prispevajo k njegovi uspešni realizaciji.

Veselimo se sodelovanja z vami!

PODROČJA DELA

JAVNA NAROČILA

Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med naročnikom in izbranim gospodarskim subjektom. Predmet javnega naročila je lahko dobava blaga, izvedba storitev ali izvedba gradnje. Kot naročniki najpogosteje nastopajo državni organi, občine, javni zavodi, javna podjetja, itd....

Preberi več

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

V literaturi pogosto zasledimo stališče, da je vključenost zasebnega sektorja v zagotavljanje javnih dobrin in izvajanja javnih služb novost, ki je bila uvedena v okviru reforme javnega sektorja, ki se je odvijala zadnjih trideset let. Vendar pa ob natančnejšem pogledu v zgodovino lahko ugotovimo, da so vključenost zasebnega sektorja v zagotavljanje javnih dobrin poznali že v Rimskem imperiju, kar je lepo razvidno npr. na primeru organizacije oskrbe Rima z žitom. Če takrat vzpostavljen sistem organizacije oskrbe Rima z žitom analiziramo iz časovne distance, ugotovimo, da je bil, tudi glede na današnja merila, relativno napredno organiziran in bi ga po sodobni terminologiji lahko...

Preberi več

IZOBRAŽEVALNI CENTER IN FORUM ZNANJA

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je bil ustanovljen tudi v želji po prenosu znanja s področja javno-zasebnih partnerstev, ki so ga ustanovitelji pridobivali v tujini, v slovenski prostor po načelih - znanost za razvoj prakse. Tega smo se takrat lotili pionirsko in z zanosom. Tako ostaja še danes, saj postaja potreba po izmenjavi znanja med raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom v zadnjih letih vedno bolj očitna. V časih težje gospodarske in finančne situacije se zlasti v javnem sektorju vedno bolj občuti varčevanje na področju izobraževanja, tudi na področjih delovanja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo. Izobraževalnim dejavnostim in prenosu znanja zato namenjamo...

Preberi več

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN EKONOMSKE ANALIZE

Ekonomske in finančne analize pri realizaciji javnih projektov predstavljajo osnovo na podlagi katere se sprejemajo odločitve v različnih fazah realizacije postopka. Navedeno velja tako za projekte, ki se vodijo kot postopki oddaje javnih naročil, kot tudi za projekte, ki se vodijo kot javno-zasebna partnerstva ali koncesije. Brez ustrezne ekonomske in finančne analize ter ocene projekta javni partner ne bo mogel uspešno izvesti javnega projekta in skleniti kvalitetne pogodbe. Slaba ekonomska analiza se odrazi skozi naknadne podražitve javnega projekte, številne anekse in spremembe javne pogodbe, dodatna dela, zahteve za predčasno prekinitev pogodbe, ipd....

Preberi več

JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRASTRUKTURA

V Sloveniji je uveljavljena funkcionalna opredelitev pojma javne službe. Velja, da so javne službe tiste dejavnosti, ki se morajo zaradi različnih razlogov izvrševati v javnem interesu pod posebnim režimom. Funkcionalna opredelitev pri nas se opira na francosko pravo. Pri opredelitvi pojma izhajamo iz narave dejavnosti in ne iz oblike izvajanja dejavnosti. Gre za dejavnosti take vrste, ki jih ni mogoče delno ali v celoti opravljati na trgu v okviru tržnih mehanizmov predvsem iz dveh razlogov, bodisi da ta dejavnost na trgu ne deluje, bodisi je ne smemo prepustiti delovanju trga...

Preberi več

Pravno svetovanje

Na nas se pogosto obračajo stranke s širšokim naborom pravnih zagat, s katerimi se srečujejo pri delu. Zlasti nam stranke zaupajo sestavljanje in pregled raznovrstnih pogodb v slovenskem ali angleškem jeziku, optimizacijo notranje organizacije dela, delovnega časa, plačila za delo ali izboljšanje pogodb o zaposlitvi ter poslovodenju....

Preberi več

VODENJE PROJEKTOV

S pojmom projektno vodenje opredeljujemo skupek znanja in veščin, orodij in procesov vodenja, ki jih potrebujemo, da lahko uspešno izvedemo načrtovani projekt. Pri izvedbi projekta je pomembno učinkovito sodelovanje zastavljene projektne skupine in dobro načrtovanje projekta....

Preberi več

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO

Pojem "pogodbeno zagotavljanje prihranka energije" oz. "energetsko pogodbeništvo", kot pogosto pogovorno imenujemo institut pogodbenega zagotavljanja prihranka energije opredeljuje Direktiva 2012/27/ES o energetski učinkovitosti v 27. točki 2. člena kot pogodbeni dogovor med koristnikom in ponudnikom ukrepa za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v vsem obdobju pogodbe in v okviru katerega se naložbe (delo, dobava ali storitev) v ta ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so npr. finančni prihranki....

Preberi več

Ekipa

DOC. DR. BOŠTJAN FERK
USTANOVITELJ IN DIREKTOR
Preberi več
IZR. PROF. DR. PETRA FERK
USTANOVITELJICA IN DIREKTORICA RAZVOJNIH PROJEKTOV
Preberi več
NINA PEKOLJ
USTANOVITELJICA IN IZVRŠNA DIREKTORICA
Preberi več
LARA VALJAVEC
RAZISKOVALKA
Preberi več
KATJA HODOŠČEK
RAZISKOVALKA
Preberi več

Izobraževanja

Tradicionalni 25. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL« z naslovom: »OD POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA K NJEGOVI VSEBINI«
6. oktober 2022
Portorož

Agencija za Management 6. in 7. oktobra tako organizira Tradicionalni 25. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL« z naslovom: »OD POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA K NJEGOVI VSEBINI«, kjer bosta predavala tudi doc. dr. Boštjan Ferk, ki bo govoril o zasledovanju ciljev energetske učinkovitosti in krožnega gospodarstva, in univ. dipl. prav. Nina Pekolj, ki bo predstavila JN na področju digitializacije ("pametna mesta in skupnosti"). Dogodek bo potekal v Portorožu, v Kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija.

Preberi več
48. Dnevi slovenskih pravnikov
10. oktober 2022
Portorož

Dnevi slovenskih pravnikov so največje srečanje pravnikov v Sloveniji, ki se v obliki posvetovanja organizira že vse od leta 1975. Na posvetovanju vsako leto predava več kot 50 pravnih strokovnjakov z različnih pravnih področij. Med njimi so profesorji, sodniki, odvetniki, tožilci, pravniki s področja javne uprave in gospodarstva. 

Letos se bodo 48. Dnevi slovenskih pravnikov odvijali 10. in 11. oktobra v Portorožu , kjer bo predavala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk.

Preberi več
ZAKLJUČNI DOGODEK IJZP - NABAVA V ČASU KRIZE
18. november 2022
Ljubljana

Vabimo vas na zaključni dogodek IJZP - Nabava v času krize, ki bo potekal 18. 11. 2022 v Mestnem muzeju Ljubljana (projekcijska dvorana v Turjaški palači). Vodili ga bodo strokovnjaki IJZP in S-Procurement; izr. prof. Petra Ferk, doc. dr. Boštjan Ferk, Katja Hodošček in Lara valjavec. 

Preberi več

Novice

Tokrat 9. mednarodna delavnica IRSPP v Sloveniji
15. september 2022

V torek, 13. 9. 2022 se je zaključila 9. delavnica mednarodne raziskovalne študije javnih naročil (IRSPP). Mreža IRSPP je podprta s skupnostjo zaupanja, kjer se ustvarja novo znanje o javnih naročilih z višjimi strokovnjaki iz celega sveta. Bila je neverjetna izkušnja, poslušati in se učiti od strokovnjakov, ki so letos razpravljali o vlogi javnih naročil v (prihodnjih) krizah.

Preberi več
Srečanje v živo: "ELENA Energy - Trajnostna energija Vzhodna Slovenija"
15. september 2022

Po več kot letu dni od začetka projekta ELENA Energy »Trajnostna energija Vzhodna Slovenija« so se člani konzorcija končno zbrali na PIU srečanju v Kranju.

Preberi več
PREGLED ODPRTIH DINAMIČNIH NABAVNIH SITEMOV
11. avgust 2022
Spoštovani ponudniki,
 
obveščamo vas, da so na platformi S-Procurement objavljeni številni dinamični nabavni sistemi (DNS), ki predstavljajo dolgoročno nabavno tehniko, pri kateri lahko ponudniki oddajo prijavo za sodelovanje cel čas trajanja DNS. Za več informacij o nabavni tehniki DNS poglejte ta video ali preberite ta prispevek.
 

Spodaj vam posredujemo seznam objavljenih DNS, zato izkoristite to edinstveno poslovno priložnost!
Preberi več
UNECE PPP - delovno mesto svetovalca v Ženevi
18. julij 2022

Sekretariat UNECE za javno-zasebna partnerstva išče mlajšega svetovalca/raziskovalca, ki bi se pridružil skupini za javno-zasebna partnerstva v Ženevi, za začetno obdobje šestih mesecev (ki se lahko podaljša za dodatne tri mesece). Gre za nižji vstopni položaj, primeren za podiplomske mlade strokovnjake, ki želijo izvedeti več o javno-zasebnih partnerstvih, ciljih trajnostnega razvoja in sistemu ZN.

Preberi več

SPREMLJAJ NAS

Prijava na tedenske novice vam omogoča, da spremljate aktualne teme s področja nabave v javnem in zasebnem sektorju.

Seznanjen sem in se strinjam s Splošnimi pogoji uporabe ter Politiko zasebnosti.

POSTANI AKTIVEN ČLAN

Članstvo v FORUMU ZNANJA s področja nabave v javnem in zasebnem sektorju vam prinaša številne ugodnosti – mesečna izobraževanja, zasebne konzultacije in še mnogo več.

POSTANI ČLAN FORUMA ZNANJA

OPTIMIZIRAJ NABAVO

Povezovanje ponudnikov in nabavnikov v virtualnem spletnem okolju odpira priložnosti. Pogovori se s svetovalcem in preveri prednosti povsem elektronske nabave.

NAROČI SE NA POGOVOR S SVETOVALCEM

Prispevki

PRAKSA DKOM: Pravica do predložitve dodatnih dokazil je restriktivna pravica naročnika

Pred kratkim, dne 27. januarja 2021, je DKOM sprejela za branje zanimivo odločitev, ki marsikaterega javnega naročnika opomni, kako pomembno je jasno in celostno definiranje pogojev za ugotavljanje sposobnosti in prav tako tudi dokazil za preveritev izpolnjevanja teh pogojev. Bralca nekoliko zbode tudi kontekst, v katerega je odločitev vpeta, tj. da glede na določbe ZJN-3 za presojo dopustnosti ponudbe ni relevantno, ali slednji izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet naročila, temveč je bistveno, ali ponudnik izpolnjuje pogoje, ki jih je v razpisni dokumentaciji določil naročnik.

Preberi več
Gradiva - WEBINAR: Ali znate pravilno izpolniti obrazec ESPD?

Objavljamo gradivo s spletne delavnice Ali znate pravilno izpolniti obrazec ESPD?

Gradivo obsega: posnetek predavanja, PPT prezentacijo, pisni prispevek: Ali ESPD obrazec res olajšuje postopke javnega naročanja? ter pisne odgovore na vprašanja, postavljena s strani udeležencev.

Preberi več
Kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM?

Pogosto se vprašamo - kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM. Pod drobnogled smo vzeli izbrane pomembne sodbe Sodišča EU v postopkih javnega naročanja in sicer zadeve C-6/15, Dimarso, C-549/14, Finn Frogne, C-396/14, MT Hojgaard and Züblin, C-14/17, VAR in zadevo C-531/16, Specializoutas transportas in pogledali, kako se navedene odločitve Sodišča EU odražajo v praksi DKOM.

Vabljeni k branju prispevka.

Preberi več
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila

Zakonodaja s področja javnega naročanja primarno določa načine in pogoje za izbiro izvajalca, zato je pogodbena faza načelno podrejena določilom Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ).  Pri tem, upoštevajoč posebno naravo razmerja med javnim naročnikom in izvajalcem ter omejitve, ki tako pogodbeno razmerje spremljajo, vrste pravic, ki jih daje pogodbenim strankam OZ, ni mogoče uporabiti oziroma je pri uporabi le-teh avtonomija strank močno omejena. Naknadno spreminjanje predmeta pogodbe ali pogojev za izvedbo gradenj, storitev ali dobavo blaga  je ob soglasju volj zasebnih pogodbenih strank v smislu OZ nesporna. Zaradi varovanja temeljnih načel javnega naročanja pa tovrstna sprememba načeloma zahteva novo pogodbo, za katero je treba izvesti nov postopek izbora izvajalca. 

Preberi več

VIDEO VSEBINE

Kako in kdaj izvesti strokovni dialog

SPLETNA DELAVNICA

Pred začetkom postopka javnega naročanja lahko naročnik z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence.Pridružite se nam na spletni delavnici KAKO V PRAKSI PRAVILNO PRISTOPITI K IZVEDBI STROKOVNEGA DIALOGA, kjer bomo obravnavali pereča vprašanja v zvezi z izvedbo strokovnega dialoga.

Delavnica bo potekala 3. junija 2021 ob 9. uri in je primerna tako za ponudnike, kot naročnike.

Več informacij o programu in prijava tukaj.
Preberi več

Kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM

Prihodnost uvajanja električne mobilnosti.

Trg javnega naročanja predstavlja velik potencial za zasebni sektor