PODROČJA DELA

JAVNA NAROČILA

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo že več kot 10 let sodeluje z javnimi naročniki in ponudniki na področju javnega naročanja. Javnim naročnikom nudimo svetovanje v postopku oddaje javnih in evidenčnih naročil, vsakodnevno pa svetujemo tudi ponudnikom v zvezi s pripravo in oddajo ponudb, pripravo zahtevkov za revizijo ter pripravo drugih mnenj v postopkih oddaje javnih naročil. 

Preberi več
KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo že več kot 10 let sodeluje z javnimi in zasebnimi partnerji na področju koncesij in javno-zasebnih partnerstev ter strankam nudi podporo in svetovanje od faze priprave dokumentacije do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.

Preberi več
FORUM ZNANJA

V FORUMU povezujemo najbolj proaktivne deležnike na strani kupcev v zasebnem sektorju, javnih naročnikov in ponudnikov, da lahko izmenjajo izkušnje, pridobijo nova znanja, podporo in praktične nasvete glede javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabav v zasebnem sektorju.

Preberi več
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN EKONOMSKE ANALIZE

Ekonomske in finančne analize pri realizaciji javnih projektov predstavljajo osnovo na podlagi katere se sprejemajo odločitve v različnih fazah realizacije postopka. Navedeno velja tako za projekte, ki se vodijo kot postopki oddaje javnih naročil, kot tudi za projekte, ki se vodijo kot javno-zasebna partnerstva ali koncesije.

Preberi več
JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRASTRUKTURA

V Sloveniji je uveljavljena funkcionalna opredelitev pojma javne službe. Velja, da so javne službe tiste dejavnosti, ki se morajo zaradi različnih razlogov izvrševati v javnem interesu pod posebnim režimom. Funkcionalna opredelitev pri nas se opira na francosko pravo. Pri opredelitvi pojma izhajamo iz narave dejavnosti in ne iz oblike izvajanja dejavnosti. Gre za dejavnosti take vrste, ki jih ni mogoče delno ali v celoti opravljati na trgu v okviru tržnih mehanizmov predvsem iz dveh razlogov, bodisi da ta dejavnost na trgu ne deluje, bodisi je ne smemo prepustiti delovanju trga....

Preberi več
PRAVNO SVETOVANJE

Na nas se pogosto obračajo stranke s širšokim naborom pravnih zagat, s katerimi se srečujejo pri delu. Zlasti nam stranke zaupajo sestavljanje in pregled raznovrstnih pogodb v slovenskem ali angleškem jeziku, optimizacijo notranje organizacije dela, delovnega časa, plačila za delo ali izboljšanje pogodb o zaposlitvi ter poslovodenju....

Preberi več
VODENJE PROJEKTOV

S pojmom projektno vodenje opredeljujemo skupek znanja in veščin, orodij in procesov vodenja, ki jih potrebujemo, da lahko uspešno izvedemo načrtovani projekt. Pri izvedbi projekta je pomembno učinkovito sodelovanje zastavljene projektne skupine in dobro načrtovanje projekta....

Preberi več
ENERGETSKO POGODBENIŠTVO

Energetsko pogodbeništvo oz. pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni dogovor med koristnikom in ponudnikom ukrepa za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v vsem obdobju pogodbe in v okviru katerega se naložbe (delo, dobava ali storitev) v ta ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so npr. finančni prihranki.

Preberi več
SONČNE ELEKTRARNE NA JAVNIH POVRŠINAH

Smo v obdobju, ko se na dnevni ravni spoprijemamo s številnimi izzivi in posledicami podnebnih sprememb. Nahajamo se v času velike volatilnosti na trgu energentov, saj se cene iz dneva v dan spreminjajo, pri čemer imajo naročniki vedno večji izziv pridobiti zanesljivega dobavitelja. Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo je ključna za nadaljnji razvoj celotne družbe, pri čemer je dajanje prednosti učinkoviti rabi energije (URE) in obnovljivim virom energije (OVE) eno od temeljnih načel zelenega prehoda, obenem pa tudi eno fokusnih področij Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, saj na ta način podpiramo izvedbo tovrstnih projektov in izražamo naše prizadevanje ohraniti naš planet za bodoče generacije.

Preberi več
UVAJANJE OKOLJU PRIJAZNE MOBILNOSTI

Zaradi vedno večje potrošnje energije in proizvodnje emisij je postalo na ravni EU in na nacionalni ravni ključnega pomena spodbujanje deležnikov k elektromobilnosti in uporabi alternativnih goriv v prometu. Področje transporta oz. mobilnosti je eno od prioritetnih področij delovanja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo (IJZP).

Preberi več
PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI

V današnjih časih ima digitalizacija družbe in gospodarstva z inovativno in intenzivno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij velike zmogljivosti za rast ter je osnova za dolgoročni razvoj in konkurenčnost tako Slovenije kot Evrope. Na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo smo na poti k digitalnemu prehodu na področju projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti pomagali že številnim občinam.

Preberi več
DIGITALIZACIJA NABAVNIH PROCESOV

Medtem ko javne naročnike k javnemu naročanju zavezuje zakonodaja, ki podrobno opredeljuje posamezne postopke in nabavne tehnike, pa naročnike v zasebnem sektorju k izvajanju nabavnih postopkov pretežno ženejo notranji vzgibi, kot so skladnost, učinkovitost, napredek, obvladovanje tveganj, nadzor nad stroški in procesi, izboljšanje konkurenčnosti in ne nazadnje prihranki. Nabavni postopki v zasebnem in javnem sektorju se med seboj razlikujejo, vendar pa imajo tudi veliko skupnih značilnosti, saj javni naročniki prevzemajo metode, ki jih pri naročanju blaga in storitev uporabljajo organizacije v zasebnem sektorju in obratno. Vendar pa lahko tako javni naročniki kot nabavniki v zasebnem sektorju bistveno izboljšajo učinkovitost nabave s popolno digitalizacijo nabavnih postopkov, ki zagotavlja številne prednosti.

Preberi več