PRIPRAVA IN USKLAJEVANJE POGODB

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je specializiran za:

  • pripravo kompleksnih javnih in mešanih pogodb (npr. koncesijskih pogodb, pogodb o javno-zasebnem partnerstvu, pogodb s katerimi se vzpostavljajo institucionalna javno-zasebna partnerstva, pogodb o s katerimi se ureja delovanje projektnih podjetij, ipd.)
  • pripravo klasičnih obligacijskih pogodb (npr. prodajnih pogodb, gradbenih pogodb, projektantskih pogodb, pogodb o nadzoru nad gradnjo, pogodb o izvajanju storitev, ipd.),
  • pripravo pogodb s področja stvarnega prava (npr. pogodb o prenosu lastninske pravice, služnostnih pogodb, pogodb o ustanovitvi stavbne pravice, ipd.),
  • sodelovanje v postopkih pogajanj, usklajevanja in dopolnjevanja pogodb,
  • pregled in dopolnjevanje vzorcev pogodb,
  • pripravo pravnih mnenj v primeru spornih ali dvoumnih pogodbenih določb,
  • nadzor nad izvajanjem pogodb,
  • zastopanje pogodbenih strank v različnih fazah izvajanja sklenjenih pogodb (npr. na prevzemih).