EKONOMSKE ŠTUDIJE IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

Ekonomske študije in investicijski dokumenti so namenjeni ekonomski analizi projekta. Vsebinsko so praviloma oblikovani tako, da primerjajo ekonomsko upravičenost realizacije posameznega projekta v različnih variantah. Cilj ekonomske študije je opredelitev celotnih stroškov projekta skozi njegovo življenjsko dobo ter izbor ekonomsko najbolj upravičene variante.

Ekonomske študije, investicijski elaborati in investicijski dokumenti so temelj vsakega uspešnega projekta. V fazi načrtovanja je zato smotrno, da se primerjajo različne variante po katerih je mogoča realizacija projekta. Na področju javno-zasebnih partnerstev se praviloma primerja varianta izvedbe projekta na klasičen način v obliki javnega naročila in varianta v izbrani obliki javno-zasebnega partnerstva. Vsebina ekonomske analize je odvisna od konkretnega projekta in tveganj, ki iz njega izhajajo.

V zvezi s tem lahko zagotovimo:

  • pripravo investicijskih dokumentov skladno z določbami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Odvisno od ocenjene vrednosti projekta se pripravijo dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PIZ) in/ali investicijski program (IP),
  • pripravo ocen ekonomske izvedljivosti projektov skladno z določbami Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva,
  • pripravo investicijskih elaboratov, s pomočjo katerih se investitorju zagotovijo vsi relevantni podatki, ki mu omogočijo odločitev o ekonomski upravičenost realizacije posameznega projekta (lahko tudi primerjalno po različnih variantah),
  • pripravo matric poslovnih tveganj, ki izvirajo iz posameznega projekta, vključno z njihovo stroškovno oceno za celotno življenjsko dobo projekta,
  • pripravo ekonomskih analiz, potrebnih za prijavo na različne javne razpise za sofinanciranje projektov.

Zlasti pri svojem delu opažamo, da izjemno pozitivne rezultate prinaša pristop, pri katerem celovito pristopimo k projektu javno zasebnega partnerstva in ustrezno analiziramo pravno, ekonomsko in tehnično področje simultano ter na ta način identificiramo optimalne rešitve.