REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju z izkušenimi tehničnimi strokovnjaki sodeluje v postopkih podelitev koncesij za redno vzdrževanje cest, tako na državni ravni, kot na ravni občin.

V okviru sodelovanja najprej analiziramo dejansko stanje in identificiramo najustreznejšo obliko izvajanja gospodarske javne službe.

Najbolj pogosto uporabljen instrument za vzdrževanje cest je koncesija storitev. V okviru tipičnega postopka koncedentu pomagamo:

 1. v predhodnem postopku analizirati najprimernejšo obliko,
 2. na občinskem svetu sprejeti koncesijski akt,
 3. v javnem razpisu izbrati koncesionarja.

Kadar so za to izpolnjeni pogoji, priporočamo uporabo postopkov, ki omogočajo vključitev pogajanj, saj se je v praksi to izkazalo kot izjemno koristen način doseganja realnih cen izvajanja gospodarske javne službe.

Podlaga za uspešna pogajanja so dovršeni popisi del, ki naj ne dopuščajo različnih interpretacij posameznih postavk. Pri pripravi popisov del sodelujemo z našimi stalnimi zunanjimi sodelavci, ki aktivno delujejo izključno na področju vzdrževanja cest.

Tipična ponudba obsega:

A) TEHNIČNI DEL, KI GA PREVZAME TEHNIČNI STROKOVNJAK ZA PODROČJE CEST

 1. pregled obstoječe tehnične dokumentacije in popisov del
 2. prilagoditev tehnične dokumentacije in popisov del
 3. pregled ponudb
 4. sodelovanje na morebitnih pogajanjih

B) EKONOMSKI DEL, KI GA PREVZAME STROKOVNJAK ZA VREDNOTENJE KONCESIJ

 1. vrednotenje ekonomskih stroškov in koristi načrtovane investicije
 2. identifikacija primernega ekonomskega modela za izvedbo investicije
 3. priprava potrebne investicijske dokumentacije

C) PRAVNI DEL, KI GA PREVZAME EKIPA PRAVNIH STROKOVNJAKOV

 1. priprava ali pregled obstoječega koncesijskega akta
 2. priprava osnutka sklepa o začetku postopka
 3. priprava osnutka razpisne dokumentacije
 4. priprava osnutka obvestila in objava obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil in po potrebi v Uradnem listu RS
 5. priprava osnutka vzorca pogodbe
 6. priprava osnutkov odgovorov na vprašanja ponudnikov
 7. priprava osnutka zapisnika o javnem odpiranju ponudb in sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb
 8. sodelovanje pri pregledu in oceni ponudb
 9. priprava osnutka obvestila o izbiri
 10. priprava osnutka obvestila in objava obvestila o oddaji javnega naročila na Portalu javnih naročil
 11. priprava osnutka končnega poročila o izbiri in poteku aktivnosti
 12. sodelovanju pri reševanju morebitnih revizijskih zahtevkov
 13. priprava osnutka odločbe o podelitvi koncesije

Več o rednem vzdrževanju cest: